حرکت معنوی از فطرت توحیدی به سیاست الهی (دیدگاه امام خمینی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری، گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)؛ و عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه، قم، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه معنوی فطرت و سیاست و اقسام آن از منظر امام خمینی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و در پاسخ به این سوال که در اندیشه امام خمینی، معنویت فطری- توحیدی چگونه در سیاست الهی تاثیر دارد؟ فرض بر این است که حرکت کمالی- معنوی فطرت مخموره به سیاست الهی و حرکت افقی و سقوطی فطرت محجوبه به سیاست مادی و شیطانی می‌رسد. در این راستا و در چارچوب تحلیلی یعنی نظریه دو فطرت، اقسام محرک‌های معرفتی و انگیزشی در دو فطرت مذکور و مبحث ریاست قوه عاقله و نقش علم و عدل در اصالت معنویت فطری- توحیدی و پیامدهای انسان‌شناسی و سیاسی آن و نیز مأموریت ولایت و شریعت در برداشتن حجاب‌های فطرت و بازگشت به فطرت مخموره و حرکت کمالی عاشقانه به سوی خداوند در تمام عرصه‌ها از جمله سیاست مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
الهامی‌نیا، علی اصغر و همکاران (1390). معنویت اسلامی. تهران: نشر زمزم هدایت.
پزشکی، محمد (1392). دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی. سیاست متعالیه، سال1، شماره3.
توانا، جعفر (1376). سرچشمه‌ تصوف. تهران: نشر راه نیکان.
جعفری هرستانی، علی (1394). مبانی معرفتی اندیشه امام خمینی. تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
جوادی آملی، عبدالله (1379). فطرت در قرآن. قم: نشر اسراء.
خمینی، سید روح‌الله (1377). شرح حدیث جنود عقل و جهل. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
خمینی، سید روح‌الله (1378). آداب الصلاه. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ هفتم.
خمینی، سید روح‌الله (1379). تقریرات فلسفه. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
خمینی، سید روح‌الله (1383). مصباح الهدایه الی الخلافه والولایه. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
خمینی، سید روح‌الله (1384). سرّ الصلوه. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
خمینی، سید روح‌الله (1385). شرح چهل حدیث. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
خمینی، سید روح‌الله (1388 الف). چهل حدیث. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهل و هشتم.
خـمینی، سید روح‌الله (1388 ب). صحیفه امـام خمینی. تهـران: موسسه تنظیـم و نشر آثار امام خـمینی، ج13-14،
4-6.
خمینی، سید روح‌الله (1391). شرح دعای سفر. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ سوم.
خمینی، سید روح‌الله (1392). تفسیر سوره حمد. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ سیزدهم.
خمینی، سید روح‌الله (بی‌تا/الف). اسرار نماز. قم: انتشارات آزادی.
خمینی، سید روح‌الله (بی‌تا/ب). ولایت فقیه (حکومت اسلامی). تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
دبیران، حکیمه (1391). فطرت و اخلاق از منظر امام خمینی. پژوهشنامه متین، شماره 55.
دهخدا، علی اکبر (1377). لغت‌نامه دهخدا. تهران: نشر روزنه، چاپ دوم.
سلیمانی، مرضیه (1390). اصطلاحات صوفیان (متن کامل مرآت عشاق). تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
لک‌‌زایی نجف؛ احمدی سفیدان، حسین (1392). قرآن کریم و خط‌مشیء‌‌های سیاسی. سیاست متعالیه، سال 1، شماره 1.
لک‌زایی، نجف (1394). مکتب امنیتی متعالیه با نگاهی به اندیشه امام خمینی. آفاق امنیت، سال8، شماره26.
لک‌زایی، نجف (1398). امنیت متعالیه. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
مقیمی، غلامحسین (1394). نظریه دو فطرت امام خمینی و پیامدهای سیاسی آن. اندیشه سیاسی در اسلام، شماره6.