نهادهای بین‎المللی و ارتقاء حکمرانی در پرتو توسعه انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

3 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال اساسی است که نهادهای بین‎المللی چگونه و از طریق چه سازوکارهایی می‎توانند بر حکمرانی، به‌مثابه امری داخلی در کشورها تاثیرگذار باشند؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و به نظر می‎رسد نهادهای بین‎المللی از طریق اعمال فشار و ارائه رویه‎های قانونی، وضعیت توسعه انسانی در کشورهای مختلف را تغییر می‎دهند، در نتیجه موجب ارتقاء سطح حکمرانی در کشورها می‎شوند. در این پژوهش آراء دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان نمونه موردی، بررسی شده و نتایج حاکی از این است که آراء دیوان، دولت‎ها را در برابر کل جامعه بین‎المللی نسبت به حقوق بنیادین بشر متعهد می‌‌سازد. شناسایی حق تعیین سرنوشت و حق صیانت ذات به‌مثابه یافته‌‌های گران‌بهاء، در آراء دیوان قابل توجه است. نقش دیوان در توسعه و تثبیت این قواعد نیز بی‌‌تردید یکی از بارزترین نمونه‎های حمایت دیوان از توسعه انسانی است. از منظر دیوان، اجرای این قواعد در زمان صلح بیش از زمان جنگ ضرورت دارد و همین منجر به ارتقاء سطح حکمرانی می‎شود.

کلیدواژه‌ها


امیرارجمند، اردشیر (1381). مجموعه اسناد بین‌‌المللی حقوق بشر. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ج1.
بوازار، مارسل (1378). حقوق بشر مدرن. ترجمه محسن مویدی. تهران: انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
سن، آمارتیا (1385). توسعه یعنی آزادی. ترجمه محمدسعید نوری نایینی. تهران: نشر نی.
سیفی، جمال (1373). تحولات مفهوم حاکمیت دولت‌ها در پرتو اصل حق تعیین سرنوشت. تحقیقات حقوقی، شماره ۱۵.
صیادزاده، علی؛ احمدی، محمدمهدی (1385). بررسی تابع رفاه اجتماعی آمارتیاسن در ایران: یک تحلیل نظری و تجربی. نامه اقتصادی، 2(2).
قاری، سید فاطمی؛ قبادی، سید محمد؛ قبادی، مرضیه (1397). بررسی رابطه میان تروریسم و حق حیات در پرتو رویه قضایی بین‌‌المللی. تحقیقات سیاسی بین‌‌المللی، شماره 36.
مارک هنری، پاول (1390). فقر، پیشرفت و توسعه. ترجمه مسعود محمدی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‎المللی وزارت امورخارجه.
مقامی، امیر (1390). امکان تأثیر دیوان بین‎المللی دادگستری بر جهانی شدن حقوق. مدرسه حقوق، 5(59).
میرعباسی، سید باقر؛ میرعباسی، رزی (1387). نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر. تهران: انتشارات جنگل.
نوروزی، مریم (1380). حقوق بنیادین بشر و ابراز حمایت از آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
Amartya, A. (1987). Poverty and famice. Oxford: Clarendon press.
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited. Ici Reports, 1970. Available at:
https://www.refworld.org/cases,ICJ,4040aec74.html [accessed 25 May 2022]
Birren, J. & Hess, R.D. (1968). Influence of biologyical Psychological and social Depriviations upon learning and performance (U.S). Departmant of Health Eduction and Welfare.
Brownlie, I. (1979). Principles of Public International Law. 3ded. Oxford: Clarendon Press.
Cassese, A. (2014). The international Court of Justice and right of people to self – determination. In: Fifty years of the International Court of Justice, Essays in Honour of sir, Robert Jennings, (ed) V. Lowe & M. Fitzmaurice. Cambridge university Press.
Dissenting Opinion of Indge Weeramantary. (1992). Available at:    
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-12-EN.pdf
Haq, M. (1995). Reflections on human development. New York: Oxford University Press.
Human Rights Committee, General Comment. No.6/16.1982. Available at:     
https://www.refworld.org/docid/45388400a.html [accessed 25 May 2022]
ICI Report, 1970.
ICJ Reports, 1996.
Icj Reports, 1980. Available at: https://digitallibrary.un.org/record/24406
Lawson, E. (1996). Encyclopedia of Human Rights. Taylor and Francis: pp.1326-1342.
Meron, T. (1987). Geneva Conventions, as Customary Law. AJIL, 81(2).
Pierre Marie Dupuy: The Elementary Considerations of Humanity. In: The Jurisprudence of the International Court of Justice; Law and Justice. Paris, 1999.
U.N.D.P. Report 1993. Available at:    
https://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/222/hdr_1993_en_complete_nostats.pdf
UNDOC. A/39/40 annex VI. Available at: https://www.refworld.org/pdfid/3f474adb4.pdf
UNDP, Human Development Report 1995. New York: Oxford university press, HDR 1995.
United Nations Development Programme (2003). What is the human development? Human Development Reports. Available at: Http://hdr.undp.org/hd/default.cfm.