جنسیت، هویت زنانه و مشارکت سیاسی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، گروه جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان هویت سیاسی زنانه و مشارکت سیاسی در ایران است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و از رهیافت نظری «ترنر»، «مارشال» و «آدامز» در ارتباط با موضوع هویت استفاده شده است. همچنین از نظریه بارت و اسمیت برای تبیین قالب‌های هویتی و چگونگی کنش زنان براساس جنسیت و هویت جنسیتی بهره گرفته شده است. سوال اصلی پژوهش این است که متغیرهای زمینه‌ای مانند سن، تحصیلات، شغل، وضعیت تأهل و هویت‌های فردی، چه تاثیری بر مشارکت سیاسی زنان جامعه ایرانی به‌جا گذاشته است؟. پژوهش بر این فرضیه استوار است که متغیرهای زمینه‌ای عامل اصلی شکل‌گیری هویتی بوده و از قابلیت لازم برای اثربخشی در فرآیندهای مشارکت انتخاباتی و کُنش سیاسی برخوردار بوده است. در مجموع نتایج حاکی از آن است که جنسیت و هویت زنانه تاثیر مثبتی بر مشارکت سیاسی در ایران دارد.

کلیدواژه‌ها


پناهی، محمدحسین؛ بنی‏فاطمه، سمیه‌السادات (1394). فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی زنان. علوم اجتماعی، 22(68): ص35-78.
ترنر، جاناتان (1398). مسئلۀ عواطف در جوامع. ترجمه محمدرضا حسنی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
جلیلی، محمد؛ کیخا، نجمه (1400). عدالت‌طلبی در اندیشه مقام معظم رهبری براساس الگوی نظری اسپریگنز. سیاست متعالیه، 9(32): ص136-168.
چابکی، ام‌البنین (1381). نقش عوامل روانشناختی در مشارکت سیاسی زنان. علوم اجتماعی، 9(19): ص135-107.
دان، رابرت (1385). نقد اجتماعی پست مدرنیته، بحران‌های هویت. ترجمه صالح نجفی. تهران: شیرازه.
راش، مایکل (1377). جامعه و سیاست: مقدمه‌‌ای بر جامعه‌‌‌‌‌‌شناسی سیاسی. ترجمه منوچهر صبوری. تهران: انتشارات سمت.
ساروخانی، باقر؛ رفعت جاه، مریم (1383). زنان و بازتعریف هویت اجتماعی. جامعه‌‌‌‌‌‌شناسی ایران، 5(2): ص160-133.
عبداللهی، محمد (1383). زنان و نهادهای مدنی، مسائل، موانع و راهبردهای مشارکت مدنی زنان در ایران. جامعه‌‌‌‌‌‌شناسی ایران، 5(2): ص99-63.
گیدنز، آنتونی (1377). پیامدهای مدرنیت. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: نشر مرکز.
گیدنز، آنتونی (1378). تجدّد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید. ترجمۀ ناصر موفقیان. تهران: نشر نی.
لاولر، استف (1398). هویت، دیدگاه‌های جامعه‌شناختی. ترجمه محسن نیازی و داریوش یعقوبی. تهران: انتشارات اندیشه احسان.
لایدر، دیرک (1388). هویت شخصی و اجتماعی، شناخت خویشتن. ترجمه معصومه اسمعیلی. تهران: رسا.
لهسایی‌زاده، عبدالعلی؛ باور، یوسف (1381). نگرش دانشجویان نسبت به مشارکت سیاسی زنان. علوم اجتماعی، 9(19): ص4-17.
میرمحمدحسینی، طیبه؛ وکیلی، هادی؛ قاسمی، اعظم (1400). مبانی وجودی در حکمت متعالیه، مبنایی برای صلح‌پژوهی. سیاست متعالیه، 9(32): ص62-76.
Cavanaugh, W. (2009). The Myth of Religious Violence. New York: Macmillan press.
Cole, E.R. & et al. (1998). Political Participation and Feminist Consciousness Among Women Activists of the 1960s. Political Psychology, 19(2).
Sterley, A.B. (2014). Women’s experience of their sense of identity at work: A phenomenological study. MA thesis. South Africa university.