ظرفیت های حقوق ملت در قانون اساسی در پیشگیری از چالش های سیاسی و اجتماعی در ایران اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید بهشتی

2 هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم ع

10.22034/sm.2020.40522

چکیده

فصل حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوب 1357، بر مبنای کرامت انسان در اسلام و محق بودن ایرانیان برای تعیین سرنوشت خویش، واجد ظرفیت‌هایی برای جلوگیری از چالش‌های سیاسی اجتماعی در جمهوری اسلامی یا حل و رفع آن در صورت وقوع است.
مقاله حاضر به این سوال اصلی می پردازد که در ج.ا.ا. چه راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع چالش های سیاسی اجتماعی و حل و رفع آن پیش بینی شده است؟
فرضیه تحقیق، مبتنی بر این نکته شکل گرفته است که فصل حقوق ملت در قانون اساسی که دارای پشتوانه های اسلامی ، اندیشه ای و تجربی است از ظرفیت های بالایی برای جلوگیری از بحران های سیاسی اجتماعی و تضمین سامان سیاسی و تقویت اقتدار ملی برخوردار است .
در مقاله حاضر با بهره گیری از نظریه حق انسان در اسلام از دیدگاه شهید بهشتی و با روش تحلیل تاریخی انتقادی تلاش شده تا ضمن بررسی مبانی قرآنی و نبوی حق انسان و بازخوانی نظریات فقیهان شیعه در عصر مشروطه و سخنان امام خمینی در آغاز انقلاب اسلامی و بررسی مباحث نمایندگان مجلس در بررسی قانون اساسی در باب حقوق ملت ، ظرفیت های حقوق ملت برای پیشگیری از چالش های پیشاروی نشان داده شود.

کلیدواژه‌ها