دلالت‎های سیاسی سورۀ حضرت محمد(ص) مبتنی بر تفسیر ساختاری و کاربست ابزار تحلیل مضمون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

3 استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین دلالت‌های سیاسی سوره حضرت محمد(ص) است. بررسی سیاق سورۀ حضرت محمد(ص) با استفاده از روش تحلیل مضمون و همچنین بررسی آیات ابتدایی و انتهایی این سوره و نیز در نظر گرفتن نام این سوره و مدنی بودن سوره حضرت محمد(ص) نشان می‌دهد که مضمون نهایی این سوره در رابطه با جهاد و دیگر موضوعات است. لزوم کسب قدرت برای جهاد، لزوم کسب دانش برای بالا بردن کیفیت جهاد و شناخت

کلیدواژه‌ها


ثعلبی، ابواسحاق (1408ق). الکشف و البیان عن تفسیر القرآن. بیروت: شیری.
خامه‏گر، محمد (1381). درآمدی بر تفسیر ساختاری قرآن. پژوهش‌هایقرآنی، شماره 29-30.
خرمشاهی، بهاءالدین (1377). دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی. تهران: دوستان.
طباطبائی، محمدحسین (1377). تفسیر المیزان. ترجمه محمدباقر موسوی همدانی. قم: جامعه مدرسین، ج18.
طبرسی، فضل بن حسن (1380). ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن. ت‍رج‍م‍ه‌ علی ک‍رمی. ت‍هران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اسلامی، ج23.
عابدی جعفری، حسن و همکاران (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روش ساده و کارآمد تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی، 5(10).
قرائتی، محسن (1388). تفسیر نور. تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، ج7.
معین، محمد (1360). فرهنگ فارسی. تهران: انتشارات امیرکبیر، ج3، 1.
مکارم شیرازی، ناصر (1382). تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
نکونام، جعفر (1390). روش تحقیق با تأکید بر علوم اسلامی. قم: دانشگاه قم.
Boyatzis, R.E. (1998). Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development. Case Western Reserve University, USA Sage.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, Vol.3, No.2: P. 77-101.
King, N. & Horrocks, C. (2010). Interviews in qualitative research. London: Sage.