دلالت‎های سیاسی سورۀ حضرت محمد(ص) مبتنی بر تفسیر ساختاری و کاربست ابزار تحلیل مضمون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

3 استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین دلالت‌های سیاسی سوره حضرت محمد(ص) است. بررسی سیاق سورۀ حضرت محمد(ص) با استفاده از روش تحلیل مضمون و همچنین بررسی آیات ابتدایی و انتهایی این سوره و نیز در نظر گرفتن نام این سوره و مدنی بودن سوره حضرت محمد(ص) نشان می‌دهد که مضمون نهایی این سوره در رابطه با جهاد و دیگر موضوعات است. لزوم کسب قدرت برای جهاد، لزوم کسب دانش برای بالا بردن کیفیت جهاد و شناخت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Political Implications of Surah Muhammad (PBUH) Based on Structural Exegesis and Thematic Analysis

نویسندگان [English]

  • Abdullah Noori goljahy 1
  • Mohammad mahdi Sepehr 2
  • Aliasghar Nasiri 3
1 PhD.Student, Political Sociology, Baqer Al-Uloom University, Qom, Iran
2 PhD.Student, Political Sociology, Qom Branch, Islamic Azad university, Qom, Iran.
3 Assistant Professor, Shahroud University of Technology, Shahroud, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to explain the political implications of Surah Muhammad (PBUH). Delving into the style of Surah Muhammad (PBUH) by thematic analysis and also focusing on the first and the last verses in this Surah, its name and Medinan classification, it was revealed that the ultimate theme refers to Jihad and some other related issues. The necessity to gain power for Jihad, the need to acquire knowledge for increasing the quality of Jihad, and also knowing the dignity of Jihad are among the organizing themes in this Surah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surah Muhammad (PBUH)
  • Structural Exegesis
  • Thematic Analysis
  • Jihad
ثعلبی، ابواسحاق (1408ق). الکشف و البیان عن تفسیر القرآن. بیروت: شیری.
خامه‏گر، محمد (1381). درآمدی بر تفسیر ساختاری قرآن. پژوهش‌هایقرآنی، شماره 29-30.
خرمشاهی، بهاءالدین (1377). دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی. تهران: دوستان.
طباطبائی، محمدحسین (1377). تفسیر المیزان. ترجمه محمدباقر موسوی همدانی. قم: جامعه مدرسین، ج18.
طبرسی، فضل بن حسن (1380). ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن. ت‍رج‍م‍ه‌ علی ک‍رمی. ت‍هران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اسلامی، ج23.
عابدی جعفری، حسن و همکاران (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روش ساده و کارآمد تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی، 5(10).
قرائتی، محسن (1388). تفسیر نور. تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، ج7.
معین، محمد (1360). فرهنگ فارسی. تهران: انتشارات امیرکبیر، ج3، 1.
مکارم شیرازی، ناصر (1382). تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
نکونام، جعفر (1390). روش تحقیق با تأکید بر علوم اسلامی. قم: دانشگاه قم.
Boyatzis, R.E. (1998). Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development. Case Western Reserve University, USA Sage.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, Vol.3, No.2: P. 77-101.
King, N. & Horrocks, C. (2010). Interviews in qualitative research. London: Sage.