آثار فضیلت تؤده بر تربیت سیاسی کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از منظر امام خمینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی گرایش مسائل ایران، دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایران.

10.22034/sm.2020.119508.1489

چکیده

چکیده
بسیاری از چالش های جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته مربوط به عرصه سیاست بوده است . که در میان آنها چالش های مرتبط با تربیت سیاسی کارگزاران از اهمیت بیشتری برخوردار است . شیوع نزاع های بی حاصل سیاسی بین کارگزاران، بروز رفتارهای سیاسی متدانیه و... از جمله این چالش ها و از پیامدهای تربیت سیاسی غیر الهی است . این چالش ها برای تحقق اهداف متعالی انقلاب اسلامی آسیب زا بوده و موجب کندی پیشرفت کشور شده است . راه برون رفت از آنها تحقق یا تقویت تربیت سیاسی مبتنی بر فضایل اخلاقی در کارگزاران بر اساس الگویی دینی است . به نظر می رسد اندیشه های امام خمینی الگوی مطلوبی در این زمینه ارائه می دهد . و دیدگاه های اخلاقی سیاسی ایشان ظرفیت تولید الگوی تربیت سیاسی الهی فضیلت گرا را دارد . زیرا وی یکی از بهترین توصیف ها از نظام فضایل و رذایل را ارائه داده اند . در مقاله حاضر بنا بر سیاق نظام مزبور فضیلت تؤده و آثار آن برتربیت سیاسی کارگزاران نظام اسلامی بررسی شده است . رفتارهای سیاسی سنجیده ، انتخاب جبهه سیاسی حق گرا برای فرد و جامعه از جمله این آثار است .

کلیدواژه‌ها