ارزیابی نقش رسانه ملی در کارآمدی سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران براساس منویات امام خمینی(ره) از منظر دانشگاهیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه معارف اسلامی، واحد کهنوج، دانشگاه آزاد اسلامی، کهنوج، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر «تبیین انطباق نقش محول رسانه ملی در مقایسه با نقش محقق آن در کارآمدی سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران براساس منویات امام خمینی از منظر دانشگاهیان بود. روش پژوهش توصیفی- تبیینی بوده، با تکنیک پیمایشی و به صورت میدانی و با ابزار پرسشنامه انجام شد. تعداد ۳۲۶ نفر نمونه از مجموع١۹۶٠نفر از اساتید و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌‌های علوم سیاسی و علوم اجتماعی دانشگاه‌‌های کشور (دانشگاه تهران، شهید بهشتی، فردوسی مشهد، دانشگاه مازندران، باقرالعلوم(ع) قم و شهید باهنر کرمان) به صورت تصادفی و با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از نرم‌‌افزار spss تجزیه و تحلیل شد. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل «تاثیر رسانه» هارولد دوایت لاسول بوده و نتایج نشان داد تنها ۶/۵۸ درصد دانشگاهیان کشور از عملکرد رسانه ملی در بعد سیاسی منویات امام خمینی رضایت دارند. همچنین ۶/۵۹ درصد دانشگاهیان کشور از عملکرد رسانه ملی در بعد فرهنگی و اجتماعی منویات امام خمینی راضی هستند. ۶/۵۹ درصد دانشگاهیان کشور از عملکرد رسانه ملی از بعد آموزشی منویات امام خمینی رضایت دارند. نتایج کلی مدل‌‌ها نشان می‌‌دهد از نظر دانشگاهیان ۳/١۴درصد منویات امام خمینی مورد توجه قرار گرفته است. این مقدار تبیین در خصوص منویات امام خمینی در بین دانشگاهیان زن و مرد تفاوتی ندارد.

کلیدواژه‌ها


  1. اکبری، کمال؛ بیگدلی، محمدرضا؛ رضوی، سید علی‌محمد (1397). نقش رسانه‌های اجتماعی در ارتقاء تحمل اجتماعی. سیاست متعالیه، سال ششم، شماره ۲١: ص166-147.
  2. اینگلس، فرد (1377). نظریه رسانه‌ها. ترجمه محمود حقیقت کاشانی. تهران: انتشارات سروش.
  3. خمینی، سید روح‌‌الله (1379). صحیفه امام. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ پنجم، ج12،19،9،20،17،6،9-12،17،19-20.
  4. صافی، عبد‌‌الکریم (1385). وسایل ارتباط همگانی در گفتمان تمدن‌ها. جامعه مدنی، سال چهارم، شماره۱.
  5. عمید، حسن (1363). فرهنگ عمید. تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم.
  6. فتحعلی، محمود (1389). درآمدی بر نظام ارزشی و سیاسی اسلام. قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ نهم.
  7. قربانی، مهدی (1393). تبیین نظری کارآمدی سیاسی نظام ولایت فقیه. حکومت اسلامی، شماره ۷۲: ص65-94.
  8. کوئن، بروس (1380). مبانی جامعه‌شناسی. ترجمه دکتر غلام‌‌عباس توسلی، رضا فاضل. تهران: سمت، چاپ دوازدهم.
  9. محسنیان‌‌راد، مهدی (1385). ارتباط‌‌شناسی. تهران: سروش.

10. مک‌‌کوایل، دنیس؛ ویندال، سون (1388). مدل‌های ارتباط ‌جمعی. ترجمه گودرز میرانی. تهران: دفتر پژوهش‌های رادیو.

11. وثوقی، منصور؛ نیک‌‌خلق، علی‌اکبر (1377). مبانی جامعه‌شناسی. تهران: انتشارات خردمند، چاپ دوازدهم.