مؤلفه‌های تحزب مطلوب برای تقویت مشارکت سیاسی فعال در ج.ا.ا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، دانشکده تاریخ و مطالعات سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایران.

2 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده تاریخ و مطالعات سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایران.

10.22034/sm.2020.89951.1243

چکیده

با توجه به گسترش صنعتی شدن و توسعه وسایل ارتباط‌جمعی و افزایش طبقه متوسط، جذب مشارکت نهادینه مردم از طریق نهادهای سیاسی خصوصاً احزاب ضرورت ایران است. هدف پژوهش حاضر ایده پردازی مولفه های تحزب مطلوب برای تقویت مشارکت سیاسی فعال با توجه به روش اجتهادی نائینی و ادبیات وی در کتاب تنبیه الامه است و ایضاح مفهوم صحیح تحزب و شرایط و ارکان و منافیات تحزب برای تقویت مشارکت سیاسی است برای شکل‌گیری تحزب مطلوب شرایطی مانند برابری سیاسی، آزادی سیاسی، رقابت سیاسی و نظام انتخاباتی و انتخابات جدی و ارکانی شامل سازمان، عضویت حزبی، مرامنامه، کارویژه و منابع مالی احزاب و منافیاتی از قبیل الیگارشی آهنین حزب، انحصارطلبی، دور شدن از مواضع فکری و مرامنامه و عدم وابستگی به بیگانه است؛ ضرورت امروز ایران ایجاد وضعیت تحزب مطلوب برای مشارکت‌جویی در اشکال مسالمت‌آمیز است؛

کلیدواژه‌ها