مبانی دولت اسلامی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت از دیدگاه امام خامنه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی، گروه معارف اسلامی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران .

2 استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

10.22034/sm.2020.83676.1208

چکیده

هدف اصلی در این نوشتار، بررسی مبانی دولت اسلامی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت از دیدگاه امام خامنه‌ای می‌باشد. بر این اساس، در تجزیه و تحلیل موضوع از روش‌شناسی عقلی به نحو توصیفی-تحلیلی بهره برده و با روش اسنادی داده-های مورد نظر را از بیانات امام خامنه‌ای استخراج کرده‌ایم. در این راستا نتایج تحقیق حاکی از این است که مبانی دولت اسلامی از دیدگاه امام‌خامنه‌ای به طور کلی به دو دسته تصوری و تصدیقی قابل تقسیم است. در این میان، مبانی تصوری ناظر به تعریف لغوی و اصطلاحی مبانی، الگو، اسلامی، ایرانی، پیشرفت و تلقی ازماهیت دولت‌ اسلامی است. بر اساس این تلقی، حکومت ابزار است نه هدف، امانت است نه تملیک، تدبیر است نه تزویر، برای خدمت است نه برای کسب قدرت و پرستیژ، هم حق است هم تکلیف و بالاخره ولایت است نه سلطنت. مبانی تصدیقی دولت اسلامی به دو دسته مبانی دور و نزدیک تقسیم می‌شود مبانی دور عبارتند از: مبانی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، انسان‌شناختی و روش‌شناختی و بایدهای مبانی نزدیک دولت اسلامی به سلامت اعتقادی و اخلاقی، عدالت، حکمت، قانونگرایی، نفی نظام سلطه، درونزا و برونگرا بودن اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها