ارائه الگوی اسلامی- ایرانی دولت سازی با تاکید بر تجربه حکمرانی اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

طلبه حوزه علمیه آیت الله ایروانی، تهران، ایران.

10.22034/sm.2020.118677.1478

چکیده

دولت سازی به عنوان یکی از مفاهیم پایه ای در نظام سازی و حکمرانی، در چارچوب های نگرشی مختلف معانی و الگوهای متنوعی را به خود می گیرد. این دامنه را می توان از الگو ها و مدل های دولت سازی اقتدارگرایانه غربی تا الگوی دولت اسلامی فقه بنیاد (دولت فقاهت) ترسیم نمود. بر این اساس تجربه دولت سازی در رهیافت اسلامی- ایرانی امکان ذاتی داشته و در دوره های زمانی مختلف، متناسب با شرایط حاکم و میزان بسط ید معصوم و یا فقیه عادل در حکومت، الگوهای مختلفی را گرفته است. آنچه در این پژوهش مورد نظر بوده است بررسی نمونه ها و مصادیق مختلف دولت سازی با رویکرد اسلامی به منظور ارائه الگوی اسلامی- ایرانی دولت سازی متناسب با شرایط و مقتضیات زمان حاضر است. در این راستا الگوی طراحی و استقرار دولت با رویکرد اسلامی – ایرانی بر مبنای نهادسازی ترکیبی متناسب با ارزش ها و احکام اسلامی و همچنین نیازمندی های روز جوامع انسانی پیشنهاد می گردد. این الگو ضمن توجه مبنایی به اصول بنیادی فقه و احکام اولیه در راستای پاسخ به نیازمندی های روز مبتنی بر نظر فقیه عادل و جامع الشرایط (ولی فقیه) به ارائه سازوکار های نهادی و فرآیندی می پردازد.

کلیدواژه‌ها