دیوان‌سالاری و کمک به اقتصاد سیاسی در پیشرفت و توسعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شهرضا، اصفهان، ایران .

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا، شهرضا، اصفهان، ایران .

10.22034/sm.2020.105891.1355

چکیده

چکیده
دیوان‌سالاری در اقتصاد سیاسی ، با تأثیر خود بر سازمان‌ها، انتخاب و اجرای تصمیم‌های وسیعی در سطح ملی و بین‌الملل را منجر می‌گردد. اقتصاد نهادگرایی در تبیین تأثیر ارتباط سازمان‌های متنوع در حوزه‌های مختلف به تلفیق نظریه‌ها نیاز دارد. تأثیرات متقابل اقتصاد و سیاست، منجر به رشد علم اقتصاد و علم سیاست بصورت توأمان می‌شود. ارتباط صحیح این موارد نیز پیشرفت و توسعه را تسهیل می‌نماید. پیچیده‌تر شدن نقش‌ها، ارتباطات و ناهمگونی گروه‌ها به رشد بوروکراسی کمک می‌نماید. متقابلاً، دیوان‌سالاری‌های تکامل‌یافته پیشنهادی این مقاله می‌تواند نقش مهمی در کمک به اقتصاد سیاسی، پیشرفت و توسعه ایفا کند. به عقیده‌ی نویسندگان مقاله، جهت بهبود و ارائه راهکار و پیشنهاد، ایجاد فضای گفتمان میان رشته‌ای در خصوص موضوع ضروری است. برای همین؛ در چارچوب تلفیقی از نظریه‌های توسعه، وابستگی و دیوان‌سالاری و ارتباط دیدگاه‌های سیاسی، اقتصادی و مدیریت، تبیین و توصیف پیچیدگی‌های تأثیرات متقابل سیستم گسترده بوروکراسی و توسعه کاراتر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها