رویکرد امنیت ملی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مسأله‌ی پژوهش حاضر، تأمین امنیت، از جمله در اسناد الگوی پایه به‌سوی الگوی تفصیلی در دو سطح کشوری و ملی است. مراد از امنیت کشور، پیشرفت مدنی جمهوری اسلامی و الگوی آن در بخش پیشرفت امنیتی الگو و زیربخش سیاست پیشرفت مدنی نظام جمهوری اسلامی ایران و الگوی آن است. امنیت ملی را باید معادل امنیت مدنی دانست که در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی مطرح‌اند. تأمین امنیت به‌معنای پیشرفت مدنی است. رهیافت امنیت در این مقاله معادل فرایند پیشرفت ملی و امنیت الگوسازی پیشرفت دانسته شده و راهبرد تأمین آن، تبیین، ترسیم، ترویج و به‌ویژه تحقق الگوی پیشرفت می‌باشد. پرسش اصلی این است که خاستگاه، جایگاه و نقش امنیت ملی در الگوسازی پیشرفت و در الگوی پیشرفت چیست؟ فرضیه‌ی آن است که امنیت ملی، فراهم‌آمده از امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی و امنیت فرهنگی؛ معنوی و اخلاقی است. روش‌شناسی این تحقیق بر پایه‌ی تحلیل متن استوار بوده و محتوای مورد نظر، اسناد الگوی پایه پیشرفت می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم.

  1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
  2. پیش‌‌نویس سند اسناد:

  اول. سند مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

  دوم. سند نظام آرمان‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

  سوم. سند رسالت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

  چهارم. سند افق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

  پنجم. سند تدابیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.

  1. آیور، مک (1349). جامعه و حکومت. ترجمه ابراهیم علی کنی. تهران: بنیاد ترجمه و نشر کتاب.
  2. ارسطو (1362). اخلاق نیکوماخوسی. ترجمه احمد احمدی. تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.
  3. خسروی، علی‌‌رضا (1391). مکتب امنیتی امام خمینی(ره). تهران: نشر ابرار معاصر.
  4. صدرا، علی‌‌رضا (1394). هندسه قدرت متعالی؛ رویکرد فلسفی سیاسی دفاع مقدس. در سیاست متعالیه، شماره 11.
  5. طوسی، خواجه‌‌نصیر (1364). اخلاق ناصری. با تصحیح مجتبی مینوی و علی‌‌رضا حیدری. تهران: خوارزمی.
  6. فارابی، ابونصر محمد (1361). اندیشه‌‌های اهل مدینه فاضله. ترجمه سیدجعفر سجادی. تهران: طهوری.
  7. ـــــــــــــــــــــ (1357). سیاست مدنیه. ترجمه سیدجعفر سجادی. تهران: انجمن فلسفه ایران.

  10. کنفوسیوس (1367). مکالمات. ترجمه کاظم‌‌زاده ایرانشهر. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

  11. لک‌‌زایی، نجف (1393). امنیت متعالیه. در سیاست متعالیه، شماره5.

  12. نای، جوزف (1387). قدرت نرم؛ ابزارهای موفقیت در سیاست بین‌‌الملل. ترجمه سید مهدی روحانی و محسن ذوالفقاری. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

  13. نایینی، محمدحسین (1360). تنبیه امه و تنزیه مله؛ یا حکومت اسلامی. با مقدمه‌‌ی سیدمحمود طالقانی. تهران: شرکت سهامی انتشار.