مزاحمت ساختارهای بین‌المللی در تحقق الگوی پیشرفت اسلامی-ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تمدن‌ها و الگوهای توسعه، طبق قاعده‌ی صعود و سقوط، پس از مدتی رو به زوال مینهند و جای خود را به الگوها و تمدن‌های دیگری می‌دهند. در این میان، تمدن جدید غرب و الگوی لیبرال دموکراسی به رغم گذشت بیش از چهار سده همچنان به حیات خود ادامه داده و به مثابه عنصر مزاحم ساختاری بر سر راه تحقق الگوهای رقیب و مدعی درآمده است. یکی از موانع مهم تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، طراحی افقی است که بتواند این مانع‌زدایی را تصویرسازی کند. این نوشتار، "مدیریت جهادی" را به عنوان یک راهکار تجویز می‌کند. قدرت کارگزاری عظیم مدیریت جهادی می‌تواند ساختار متصلب و مزاحمت ساختاری تمدن مستحدث غرب و الگوی لیبرال دموکراسی را برطرف سازد. در بخش اول، تحلیل وضعیت موجود و جایگاه ایران در نظام بین‌الملل در تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت مورد توجه قرار می‌گیرد. نویسنده تفاوت جایگاه کشورهای درحال‌توسعه (نظیر ایران) و کشورهای یافته را در کانون توجه قرار می‌دهد. در بخش دوم، برای عبور از ساختار بین‌المللی، راه‌حل ارایه کرده، و نقاط امیدوارکننده و عناصر کارگزارانه‌ی مدیریت جهادی را در استفاده از مزیت نسبی کشورهای درحال‌توسعه ارزیابی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


  1. استاوریانوس، ال.اس (1383). جامعه‌شناسی تاریخی- تطبیقی جهان سوم. ترجمه: رضا فاضلی. تهران: سمت.
  2. برزگر، ابراهیم (1390). علوم انسانی و تمدن اسلامی در ایران معاصر؛ رهیافتی میان‌رشته‌ای در کتاب آفاق تمدنی انقلاب اسلامی (به‌اهتمام جلال درخشه). تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
  3. برزگر، ابراهیم (1393). تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران. تهران: سمت (چاپ یازدهم).
  4. خامنه‌ای، سیدعلی (1383). بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سایت khamenri.ir.
  5. ساعی، احمد (1384). توسعه در مکاتب متعارض. تهران: قومس.
  6. ساندرز، ج.ج (1361). تاریخ فتوحات مغول. ترجمه: ابوالقاسم حالت. تهران: امیرکبیر.
  7. مجتهدزاده، پیروز (1379). خلیج فارس؛ کشورها و مرزها. تهران: عطایی.
  8. ی. سو، آلوین (1380). تغییر اجتماعی و توسعه؛ مروری بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی. ترجمه‌ی: محمود حبیبی مظاهری. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
    1. Simon, david(edit) (2006) fifty key thinkers on development, London and newyork, routlege.