ثبات سیاسی در نظام مردمسالاری دینی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

این مقاله، وضعیت ثبات سیاسی در نظام مردم‌سالاری دینی را با تمرکز بر شرایط جمهوری اسلامی ایران بررسی کرده است. شواهد نوشته حاکی از آن است که تحقق ثبات در نظام سیاسی مردم‌سالاری دینی، مستلزم فراهمآمدن شرایط هشت‌گانه‌ای در فرآیند تغییرات سیاسی و اجتماعی است، و بالعکس؛ بیثباتی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران نیز پدیدهای است که با ازبین‌رفتن یکی از این شرایط می‌تواند ظهور و بروز پیدا کند. این تحقیق با بررسی عوامل اصولی ثبات سیاسی در محیط داخلی و خارجی بر روی وضعیت موجود جمهوری اسلامی ایران، راهبردها و مکانیزم‌های مختلف درخصوص ثبات سیاسی را مورد دقت قرار داده است. نتایج پژوهش، به ارایه‌ی پیشنهادها و الزامات بهبود ثبات سیاسی در وضعیت موجود جمهوری اسلامی ایران خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها