امکان سنجی تحزب در جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

چکیده

امکان یا امتناع نهادینهشدن حزب در ایران هدف پژوهش حاضر است. در این مقاله تلاش شده است به امکانسنجی نهادینهشدن حزب در ایران پرداخته شود. در مقاله ی حاضر ابتدا به ساختارها و کارکردهایی در تاریخ معاصر پرداخته می شود که تبادری نامناسب و ناموفق از حزب در اذهان ایجاد کرده اند و در ثانی به مقدوریت ها و پتانسیل هایی پرداخته می شوند که می توانند به شکل گیری پویشی حزبی در جامعه ایران ختم شوند. از این میان اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها