گفتمان انقلاب اسلامی و حوزه ی علمیه ی انقلابی از دیدگاه مقام معظم رهبری

نویسنده

چکیده

"اسلام انقلابی" مقولهای است که در قرن معاصر مورد توجه تمامی دین داران عالم قرار گرفته است. گفتمان انقلاب اسلامی که برای اولین بار حاکمیت و تأثیر دین بر ساحت های زندگی بشر را به نمایش گذاشته است، دارای شاخصهها و مبانی و ارزش هایی است که هویت دینی انسان ها را با مفهومی به نام انقلابی گری گره زده است. انقلابی گری از مفاهیمی است که کارایی و جامعیت دین و وظیفهی دینی را در گفتمان انقلاب اسلامی حدوثا و بقائا تفسیر میکند. مصادیق زیادی در این مفهوم گنجانده میشود که پررنگترین آن متعلق به نهاد حوزهی علمیه است. حوزهی علمیه برای آن که هویت انقلابی به خود بگیرد، باید در ساختار گفتمان انقلاب اسلامی نقش خود را بداند و مبتنی بر آن به ایفای این نقش همت گمارد. در این تحقیق بر اساس ماهیت و رسالت ذاتی حوزهی علمیه و با روش توصیفی-تحلیلی با رجوع به منابع کتابخانهای در صدد تنقیح مفهوم حوزهی انقلابی بر اساس شاخصههای انقلابی گری و مناسبات حوزه ی علمیه با گفتمان انقلاب اسلامی هستیم.

کلیدواژه‌ها