بررسی مقایسهای محتوای پیش نویس سند «افق آینده پیشرفت» در حوزهی سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت روزافزون توسعهیافتگی، امروزه در اغلب کشورها چشمانداز بلند مدتی جهت ارائهی تصویری از آیندهی مطلوب کشور تهیه میشود تا مسیر توسعه و تعامل با جریانهای منطقهای و جهانی را هموار سازد. اندیشمندان و پژوهشگران کشور ما نیز به تدوین پیشنویس اولیهی الگوی اجمالی پیشرفت کشور (الگوی پایه) مشتمل بر بخشهای مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر پرداختهاند. پژوهش حاضر از بین اسناد فوق، را انتخاب نموده و کوشیده است با تحلیل محتوا و همچنین « افق آیندهی پیشرفت » سند مقایسهی مفاد آن با سه کشور ترکیه، مالزی و کرهی جنوبی، رویکرد سند را در حوزهی سیاست خارجی و امنیتی مورد نقد و تحلیل قرار دهد. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که این سند، همچون سند مالزی از منظر محتوا و میزان ابتکار و نوآوری در وضعیت ضعیفی قرار دارد. اسناد چشمانداز هر چهار کشور از منظر هماهنگی با مسائل علمی روز وضعیت نامساعدی دارند. ترکیه و مالزی بهعنوان دو کشور مسلمان، برنامهای در حوزهی
جهان اسلام برای خود تعریف نکردهاند؛ این در حالی است که در سند ایران توجه به مسائل اسلامی بیش از سایر مسائل بومی و فرهنگ راهبردی ایرانی بوده است. 

کلیدواژه‌ها