توسعه و جامعه آرمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

توسعه یعنی حرکت اجتماعی به سوی مطلوبیت ها؛ به همین رو نمی توان آن را بدون ورود به بحث غایات و آرمان ها دنبال کرد. یکی از مفاهیم و قالب های مطرح در بوده که در علوم اجتماعی جدید کم تر بدان « جامعه ی آرمانی » ، اندیشه های اجتماعی سلفَ پرداخته شده است. پرداختن به موضوع توسعه - آن هم با انگیزه ی رسیدن به الگوهای
بومی - این اجازه را به ما می دهد تا با سنت شکنی به سراغ آن برویم و منظور و فحوای آن را وارسی نماییم. جامعه ی آرمانی حسب آموزه های اسلامی بیش از آن که مبین هدف باشد، ترسیم کننده ی راه است؛ بدان رو که غایت دین، کمال انسانی است و شدنِ به دست خویش. پس اگر هدف توسعه را نیل به جامعه ی آرمانی قلمداد کنیم، دو معنا از آن مستفاد
می شود: ارتقای سطح آرمانی آحاد اجتماعی و فراهم آوری بستر مساعد و همراه برای آن. این معنا از جامعه ی آرمانی استعداد بالایی برای عملیاتی شدن دارد و ورود و به کارگیری آن را در برنامه ریزی های توسعه میسر می سازد؛ البته بدین شرط که در هدف گذاری و شاخص های آن تجدیدنظر شود و سطح انتظارات از آن ارتقا پیدا کند.

کلیدواژه‌ها


  1. آگوستین قدیس (1391). شهر خدا. ترجمه‌: حسین توفیقی. قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
  2. اخوان‌الصفا (1364). رسائل اخوان‌ الصفا و خلان‌ الوفا (4 مجلد). بی‌جا: مکتب الاعلام الاسلامی.
  3. ارسطو (1364). سیاست. ترجمه‌: حمید عنایت. تهران: خوارزمی.
  4. شجاعی‌زند، علی‌رضا (1394). دین در زمانه و زمینه‌ی‌ مدرن. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
  5. فارابی‌، محمد ابن محمد (1917). فصول‌ المنتزعه. تحقیق فوزی متری نجار. بیروت: دارالمشرق.
  6. ــــــــــــــــــــ (1361). اندیشه‌های‌ اهل‌ مدینه‌ی‌ فاضله.‌ ترجمه‌ و تحشیه‌ی‌ سید جعفر سجادی‌. تهران:. طهوری‌.
  7. ــــــــــــــــــــ (1358). سیاست‌ مدنیه.‌ ترجمه‌ و تحشیه‌ی‌ سید جعفر سجادی‌. تهران:. انجمن‌ فلسفه‌ی‌ ایران‌.

طوسی‌، خواجه‌نصیرالدین‌ (1360). اخلاق‌ ناصری.‌ تصحیح‌ و تنقیح‌ مجتبی‌ مینوی‌ و علیرضا حیدری‌. تهران‌: خوارزمی‌.