نقش تقیه در پیشبرد اهداف اطلاعاتی نظام اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نقطه‌ی آغازین توجه به نقش تقیه در اهداف اطلاعاتی، رازداری و پنهان‌داری در کار اطلاعاتی است. برای پختگی و تعمیق این توجه، در گام نخست باید اهداف اطلاعاتی را به‌صورت علمی و مبنایی شناخت؛ این کار با شناخت مفاهیم بنیادی در اطلاعات و اهداف حکومت در اسلام قابل انجام است. اگرچه با افزوده‌شدن پاره‌ای تفاسیر و توضیحات ممکن است همه‌ی اهداف معتبر اطلاعاتی در نظام اسلامی ضروری دانسته شوند، اما اجرای احکام تقیه مداراتی در بسیاری از موارد با اشکال روبه‌روست؛ از این‌رو در گام دوم باید نقش‌پذیری احکام تقیه‌ی خوفی در پیشبرد اهداف ضروری اطلاعاتی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم
 2. ابن‌اثیر، مبارک بن محمد (1364). النهایه فی غریب الحدیث. قم: اسماعیلیان.
 3. ابن‌فارس، ابوالحسین (1404ق). معجم مقاییس اللغه. قم: مکتبة الاعلام الاسلامی.
 4. ابن‌منظور، محمد بن مکرم (1405ق). لسان‌العرب. قم: ادب‌الحوزه.
 5. انصاری، مرتضی (1412ق). التقیه. قم: مؤسسه قائم آل‌محمد(ص).
 6. بجنوردی، محمد‌حسن (1377). القواعد الفقهیه. قم: الهادی.
 7. بروجردی، سید محمدحسین (1367). جامع احادیث الشیعه. قم: مطبعه مهر.
 8. جوهری، اسماعیل بن حماد (1376ق). صحاح‌اللغه. بیروت: دارالعلم للملایین.
 9. خمینی، سید روح‌الله (1385ق). الرسائل. قم: اسماعیلین.
 10. فراهیدی، الخلیل (1410ق). کتاب العین. قم: دارالهجره.
 11. عاملی، شیخ حر (1414ق). وسائل الشیعه. قم: مؤسسه آل‌البیت(ع).
 12. نوری، میرزا (1408ق). مستدرک‌الوسائل. بیروت: مؤسسه آل‌البیت(ع).
 13. عاملی(شهید اول)، محمد بن مکی (بی‌تا). القواعد و الفوائد. قم: مکتبه المفید.
 14. خویی، سید ابوالقاسم (1411ق). کتاب الطهاره. قم: دارالهادی.
 15. کلینی، محمد بن یعقوب (1365). الکافی. تهران: اسلامیه.
 16. شولسکی، آبرام (1394). نبرد بی‌صدا. ترجمه: معاونت پژوهشی دانشکده اطلاعات. تهران: دانشکده اطلاعات.
 17. داوئل، مک دان (1394). اطلاعات راهبردی. ترجمه: معاونت پژوهش و تولید علم. تهران: دانشکده اطلاعات.
 18. علیخانی، علی (1394). آراء و نظریه‌ها در اطلاعات. تهران: دانشکده اطلاعات.
 19. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.