بررسی مضامین و مولفه های مرتبط با رهبری کاریزماتیک در سخنرانی های سفرهای استانی محمود احمدی نژاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، تهران، ایران

10.22034/sm.2022.548390.1823

چکیده

یافته های این پژوهش که بر اساس تحلیل محتوای کیفی سخنرانی های استانی محمود احمدی نژاد به دست آمده است نشان می‌دهد مضامین و مولفه های مرتبط با سلطه کاریزماتیک به عنوان وجه غالب از بیشترین میزان تکرار در سخنرانی‌های سفرهای استانی محمود احمدی نژاد برخوردار است. به عبارت دیگر از مجموع 1622 واحد تحلیل ، 490 (2/30 درصد) عدد به موضوعاتی جز سلطه کاریزما پرداخته اند و الباقی به تعداد 1132 واحد تحلیل (8/69 درصد) متضمن عناصر سلطه کاریزماتیک اند که این رقم به روشنی حاکی از سیطره مضمون فوق در سخنرانی های مورد بررسی بوده و بیانگر آن است که محمود احمدی نژاد قدرت خود را نه به عنوان وکالتی مشروط و موقت یا موضوعی معین که حاصل آراء مردم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی است، بلکه به مثابه تجلی اراده توده برای ایفای رسالت های بزرگی بداند که منبعث از پیوندی به مراتب عمیق تر از آن چیزی است که نوعاً به عنوان ارتباط نمایندگی سیاسی میان مردم و منتخبانشان درنظام های مبتنی بر رای گیری شناخته می‌شود. قدرتی نامحدود و بی‌انتها متناسب و متناظر با آرمان ها و رسالت هایی همچون عدالت وپیشرفت که بدان مشروعیت می بخشند.

کلیدواژه‌ها