بررسی میزان آشنایی طلاب سطوح مختلف حوزه‌‌های علمیه با عملکرد ولایت فقیه در چهار دهه جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ و عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه، قم، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان آشنایی طلاب سطوح مختلف حوزه‌‌های علمیه با عملکرد ولایت فقیه در چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش پیمایشی بوده و شاخص‌‌های عملکرد ولایت فقیه مطابق وظایف و اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی و به تفکیک سه منصب ولایت دینی، قضایی و اجرایی فقیهِ حاکم بررسی شد. جمعیت آماری این پژوهش، طلاب مرد و زن بین سنین ۱۸ تا 70 سال هستند که در چهار سطح ۱، ۲، ۳ و ۴ در مدارس و مراکز حوزوی در سال ۱۳۹9 در حال تحصیل و انجام فعالیت‌‌های علمی و تبلیغی می‌‌باشند. حجم نمونه آماری 1109 نفر بوده و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌‌های پژوهش نشان داد که 54/69 درصد طلاب با عملکرد ولایت فقیه طی چهار دهه گذشته در مناصب مختلف، آگاهی دارند که در مجموع، خوب ارزیابی شده است. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای زمینه‌‌ای جنس، تابعیت و تحصیل والدین در میزان آشنایی طلاب با عملکرد ولایت فقیه تأثیر ندارند، اما متغیرهای زمینه‌‌ای وضعیت تأهل، محل سکونت، سن، مدت زمان تحصیل، مقطع تحصیلی، محل تحصیل و شغل والدین در میزان آشنایی طلاب با عملکرد ولایت فقیه مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


اکبـری معلم، علی (1393). اخلاق سیاسی امـام خمینی و نسل سوم انقلاب اسلامی ایـران. سیاست متعـالیه، 2(5):
ص103-120.
اکبری معلم، علی (1396). شاخص‌‌های اندیشه سیاسی امام خمینی. تهران: واحد یادگار امام، دانشگاه آزاد اسلامی.
انوری، حسن (1381). فرهنگ بزرگ سخن. تهران: انتشارات سخن، ج1.
ترخان، قاسم (1390-1391). مبانی و کارکردهای ولایت فقیه. کتاب نقد، سال 13-14، شماره 61-62.
جولیوس، گولد؛ کولب، ویلیام ل. (1384). فرهنگ علوم اجتماعی. گروه مترجمان. تهران: انتشارات مازیار، چاپ
دوم.
خمینی، سید روح‌الله (1378الف). صحیفه امام، مجموعه آثار امام خمینی. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،
ج4-5، 19-16، 21، 8.
خمینی، سید روح‌الله (1378ب). ولایت فقیه. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ نهم.
خمینی، سید روح‌الله (1393). وصیت‌‌نامه سیاسی- الهی. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهل
و نهم.
دواس، دی. اِی. (1390). پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی، چاپ سیزدهم.
دهخدا، علی اکبر (1373). لغت‌نامه دهخدا. زیر نظر محمد معین، سیدجعفر شهیدی. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ج1، 8 (دوره جدید).
ذوعلم، علی (1390 -1391). کارکردهای ولایت فقیه در عرصه بنیان‌‌ها و نهادهای دینی. کتاب نقد، سال13-14،
شماره 61-62.
طارمی‌راد، حسن و همکاران (1393). حوزه علمیه. در: دانشنامه جهان اسلام. تهران: بنیاد دائره‌المعارف اسلامی، ج14.
عمید، حسن (1363). فرهنگ عمید. تهران: انتشارات امیرکبیر، ج1.
کلانتری، ابراهیم (1389). درآمد: مروری بر کارنامه سی ساله جمهوری اسلامی ایران. در: مجموعه مقالات نخستین همایش علمی درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران. تهران: دانشگاه تهران، ج6-4، 1.
مرکز اسناد انقلاب اسلامی (1387). فرهنگ‌‌نامه نهادهای انقلاب اسلامی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی (1389). فرهنگ‌‌نامه اصول فقه. قم: نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت (1394). کارکرد ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی: احیاء و تبیین باورهای ناب توحیدی. تهران: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، ج2.
موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت (1395). کارکرد ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی: تبیین و مهندسی اقتصاد جمهوری اسلامی. تهران: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، ج3.
هزاوه‌‌ای، سید مهدی (1378). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: محسن.