احزاب، جریان‌ها و گروه‌های موجود در لبنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی ، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم ، ایران

2 دانشیار، گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

10.22034/sm.2021.529210.1695

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی روند ظهور و فعالیت احزاب، جریان‌ها و گروه‌های موجود در لبنان بود. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و جریان های مسیحی(مسیحیان طرفدار سوریه، مسیحیان غرب گرا، ملی گرایان مسیحی، ملی گرایان سکولار، تیپ المرده)، شیعیان (شیعیان جدید لبنان(با رهبری امام موسی صدر)، جریان سیاسی شیعه، جریان های سنتی شیعه، بحران رهبری و چالش ارتباط با خارج، چالش فهم دین و مراجع معرفتی، نهادهای اجتماعی و آموزشی شیعه)، اهل سنّت (جماعت اسلامی، جبهه‌ عمل اسلامی، جنبش توحید اسلامی، حزب تحریر، جریان سنتی اجتهادی، جمعیت طرح های خیریه‌ اسلامی احباش) و جریان های سلفی گری (مجموعه الضنیه، عصبه الانصار، جند الشام، فتح الاسلام) به عنوان مهم ترین و برجسته ترین گروه های فعال در لبنان مورد واکاوی و بحث قرار گرفته اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وجود احزاب و تشکل های سیاسی بسیار در لبنان و نفوذ مذاهب و آیین های گوناگون به نفوذ رهبران طایفه ها کمک کرده است. مسئله مهم کثرت احزاب در نتیجه فعالیت‌های دموکراتیک نیست، بلکه پیامد تجزیه در ساختار اجتماعی و سیاسی این کشور است.

کلیدواژه‌ها