مؤلفه های معرفتی و ساختاری سرمایه اجتماعی اسلام در مورد تحقق «اتحاد جماهیر آزاد اسلامی» از منظر امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اگرچه امام خمینی اصطلاح سرمایه اجتماعی را بیان نکرد هاند، ولی مفهوم، مؤلف هها و شاخص های آن را در عرص ههای مختلف روابط افراد، نهادها و دول تهای اسلامی به کار برده اند. این مقاله در صدد بررسی مؤلفه های فوق و نسبت آن با وحدت و همگرایی جهان اسلام است. در نگاهی کلی و فرا نگرانه م یتوان گفت که امام خمینی اتحاد و انسجام اسلامی را در دو سطح ملی و منطقه ای طرح کرده اند. در سطح ملی به دنبال ایجاد وحدت بین دولت و ملت با مؤلفه های مشارکت سیاسی، اعتماد، همیاری و حس همکاری بر اساس مبانی ارزشی، و در سطح منطقه ای نیز به دنبال وحدت کشور های اسلامی بر اساس مؤلفههای استقلال، آزادی، جمهوریت و بیداری اسلامی بود هاند. آموزه های اسلامی به منزله سرمایه اجتماعی بر روی اندیشه سیاسی امام خمینی در خصوص وحدت و همگرایی دول اسلامی تأثیر داشته و در نهایت به لحاظ نظری منجر به تأسیس دولت بزرگ اسلامی به نام «اتحاد جماهیر اسلامی» می شود.

کلیدواژه‌ها


  1. امام خمینی، روح‌الله (1357)، ولایت فقیه، تهران، امیرکبیر.
  2. ___________ (1362)، در جستجوی راه از کلام امام، دفتر اوّل، تهران: امیر کبیر.
  3. ___________ (1369)، وصیتنامه سیاسی الهی، تهران، موسسه فرهنگی رجاء.
  4. ___________ (1376)، چهل حدیث،تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  5. ___________ (1389)، صحیفه امام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  6. بابایی زارچ، علی محمد (1383)، امت و ملت در اندیشه امام خمینی(ره)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
  7. تاجبخش، کیان (1389)، سرمایه اجتماعی (اعتماد، دموکراسی و توسعه)، تهران، شیرازه.
  8. تبیان (1376)، وحدت از دیدگاه امام خمینی(ره)، دفتر 15، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  9. جمشیدی، محمد حسین (1384)، اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، تهران، پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی.

10. دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران.

11. علینی، محمد (1387)، رابطه آموزه‌های دینی و سرمایه اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد.

12. فقیه، فاطمه (1387)، سرمایه اجتماعی در اندیشه و عمل امام خمینی، پایان نامه ارشد.

13. منصورنژاد، محمد (1376)، «احیاگری امام بر مبنای نظریه وحدت از درون تضادها»، مجموعه مقالات، ج1، کنگره بین المللی احیای تفکر.

14. حمید، نعیم (1386)، «راهبرد اتحاد ملی و انسجام با نگاهی به اندیشه‌های امام خمینی(ره)»، کیهان، 17/03/1386.

15. توسلی، عباسعلی و مرضیه موسوی (1384)، «مفهوم سرمایه در نظریات کلاسیک و جدید با تأکید بر نظریه‌های اجتماعی»، نامه علوم اجتماعی، ش26، زمستان 1384.

16. چلبی، مسعود (1372)، «وفاق اجتماعی»، نامه علوم اجتماعی، ش 3، بهار 1372، انتشارات دانشگاه تهران.

17. حجتی کرمانی، محمد جواد (1377)، «وحدت از دیدگاه عرفانی ­ـ فلسفی و سیاسی امام خمینی(ره)»، فصلنامه حضور، ش23، بهار1377.

18. حیدری، محمد شریف (1386)، «موانع وحدت اسلامی در افغانستان»، مجله پگاه اندیشه، سال اول، ش 1، پاییز 1386.

19. عارفی، محمداکرم، «راهکار وحدت سیاسی جهان اسلام در اندیشه امام خمینی(ره)»، فصلنامه معرفت، ش 13.

20. متقی، ابراهیم، «کارکرد نظام سلطه در روابط بین المللی از دیدگاه امام خمینی»، فصلنامه علوم سیاسی، ش 5.

21. مجله اندیشه تقریب، سال اول، ش2، بهار 1384.

22. مقیمی، غلامحسن (1386)، نشریه هدی، مدرسه علمیه بنت‌الهدی، ش1، بهار1386.