استعاره وقف درباره حکومت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

جایگاه و ساختارحکومت متکی و متأثر از نحوه فهم آن از سوی حکومتگران است و حکومتگران بر اساس درک خود از حکومت، ساختارها و مناسبات آن را شکل داده و سازماندهی می کنند. حکومت تملیکیه یا ارباب وار و حکومت ولایتیه یا سرپرست وار، دو تلقی از حکومت را در دل خود حمل می کنند که اولی با رابطه عبد و مولا و دومی با رابطه امانت و امانتدار همریختی و تشابه دارد و هر یک از این دو، ساختارها و رفتارهای متناسب با خود را تولید م یکنند و در خدمت اهداف قشر خاصی قرار م یگیرند. این مقاله در صدد تحلیل استعاره شناختی نظریه حکومت به مثابه وقف می باشد و در این راستا پس از تبیین مفاهیمی نظیر وقف، امانت و حکمرانی و مشابهت های دو مقوله حکومت و وقف، به شناسایی وقف و اهداف آن پرداخته و سعی شده است تلقی امانی از حکومت به صورت تحلیلی واکاوی شده و دستاوردهای ناشی از این تحلیل استعاری معرفی گردد.

کلیدواژه‌ها


 1. بهجت، محمدتقی (بی‌تا)، جامع المسائل.
 2. سلیمی­فر، مصطفی (1370)، نگاهی به وقف و آثار اقتصادی ـ اجتماعی آن، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی.
 3. شمیسا، سیروس (1387)، بیان، تهران، نشر فردوس.
 4. فیرحی، داود (1391)، فقه و سیاست در ایران معاصر، نشر نی، تهران.
 5. نائینی، محمد حسین (1388)، تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله، تحقیق: جواد ورعی، قم، بوستان کتاب.
 6. هاوکس، ترنس (1380)، استعاره، ترجمه فرزانه طاهری، تهران، نشر مرکز.
 7. جناتی، محمدابراهیم (1373)، «وقف از دیدگاه مبانی اسلامی»، فصلنامه میراث جاویدان، بهار 1373.
  1. Lakoff, George. and Mark Johnsen Metaphors we live by. London (1980), The university of Chicago press.
  2. Lakoff. George, (1987), woman, fire and dangerous things: what categories reveal about the mind, chicago university press.