تحلیل امام خمینی از چیستی انقلاب اسلامی و دلالتهای آن در سیاست گذاری عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که اگر فهم و درکی که امام خمینی از انقلاب اسلامی ارائه می دهند را یک هنجار تلقی کنیم، چه نسبتی میان این هنجار و سیاست گذاری عمومی پس از انقلاب وجود دارد؟ در پاسخ، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و با رویکرد تفسیرگرایی، به صورت بندی تحلیل امام خمینی پرداخته و با بازخوانی برخی خ طمشی های عمومی برای حل مشکلات اجتماعی پس انقلاب اسلامی، روشن م یشود که امام در تبیین پیروزی انقلاب « انسان انقلابی » و تأثیرش در خلق هویت جدید به نام « اسلام انقلابی » اسلامی بر عنصر انقلاب » تأکید دارند. از منظر ایشان، این دو عنصر که ماهیتی فرهنگی دارند، زمین هساز شده و در تداوم انقلاب اسلامی نیز اهمیت محوری دارند. بر « انقلاب اسلامی » و « انسانی این اساس خط مشی های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نه در چارچوب دولت ملت که در زمینه امت امامت طرح م یشوند.

کلیدواژه‌ها


  1. الوانی، سیدمهدی و شریف‌زاده، فتاح (1383)، فرایند خط­مشی‌گذاری عمومی، تهران، دانشگاه علامه‌ طباطبایی.
  2. امام خمینی، سیدروح‌الله (1378)، صحیفه امام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ اول.
  3. ــــــــــــــــــــ (1381)، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوازدهم.
  4. سیدمن، استیون (1391)، کشاکش آرا در جامعه­شناسی، ترجمه هادی جلیلی، تهران، نشر نی، چاپ چهارم.
  5. قلی‌پور، رحمت‌الله (1387)، تصمیم‌گیری سازمانی و خط‌مشی‌گذاری عمومی، تهران، سمت، چاپ اول.
  6. گلدستون، جک (1385)، مطالعاتی نظری، تطبیقی و تاریخی درباب انقلاب‌ها، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران، کویر، چاپ اول.
  7. ماری جو هچ (1391)، تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین- تفسیری و پست‌مدرن، ترجمه حسن دانایی‌فرد، تهران، مؤسسه کتاب مهربان شهر، چاپ سوم.
  8. مرکز اسناد انقلاب اسلامی (1387)، فرهنگ‌نامه ‌نهادهای انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
  9. میچام، کارل (1388)، فلسفه‌ تکنولوژی چیست؟، ترجمه مصطفی تقوی و یاسر خوشنویس و پریسا موسوی، تهران، انتشارات روزنامه ایران.

10. نامخواه، مجتبی (1392)، بررسی نظریه‌ انقلاب امام خمینی و دلالت‌های آن در سیاست‌گذاری فرهنگی، قم، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، پایان­نامه کارشناسی ارشد.

11. الوانی، سیدمهدی و هاشمیان، سیدمحمدحسین (1387)، «بازخوانی دانش سیاست‌گذاری در زمینه‌ پست مدرنیسم: شکل­گیری خط­مشی در عصر مدرن»، روش‌شناسی علوم انسانی، ش56، سال دوازدهم ( پاییز 1387).

12. خرمشاد، محمدباقر (1383)، «بازتاب انقلاب اسلامی ایران در نظریات انقلاب: تولد و شکل‌گیری نسل چهارم تئوری‌های انقلاب»، مجله‌ جامعه‌شناسی ایران، ش3، دوره‌ پنجم.

13. شاه‌آبادی، محمدمهدی (1391)، «جریان‌شناسی سیاست‌گذاری: از اثبات‌گرایی تا کثرت‌گرایی؛ مروری بر سیر تاریخی تطورات نظریات خط‌مشی‌گذاری»، سوره اندیشه، ش60 و 61 (تیر و مرداد 91).

14. لک‌زایی، نجف (1389)، «روش‌شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ش23 ( پاییز 1389).

15. خامنه‌ای، سیدعلی، www.leader.ir