سیاست و عالم مثال در حکمت متعالیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر در راستای توجه به علوم انسانی اسلامی و دانش بومی، با هدف بهرهمندی از یکی از ظرفیتهای فلسفه اسلامی در حل برخی مشکلات تئوریک مطالعات علوم انسانی و اسلامی نگاشته شده است. با این هدف تلاش شده است تا به یکی از این ظرفی تها که عالم مثال است اشاره گردد. سؤال اصلی پژوهش چگونگی ارتباط عالم مثال با مطالعات عرصه علوم سیاسی است که با شیوه توصیفی و تحلیلی بدان پاسخ داده شده است. از جمله نتایج بهر هگیری از عالم مثال که عالمی واسطه میان عالم حس و عقل است، تبیین ارتباط نبوت و سیاست، توجیه تداوم رهبری الهی در عصر غیبت، توجیه وجود جامعه، رفع دوگانگی از اخلاق و سیاست، عرفان و سیاست و... است. اثر حاضر پژوهشی در عرصه نظری و تئوریک است و پیامدهایی در همین عرصه دارد.

کلیدواژه‌ها


  1. اردبیلی، عبدالغنی (1381)، تقریرات فلسفی امام خمینی، ج3، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  2. امام خمینی، روح‌الله (1361) ، صحیفة نور، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
  3. ــــــــــــــــ  (1369)، صحیفة انقلاب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  4. ـــــــــــــــــ (1373)، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  5. ـــــــــــــــــ (1379)، صحیفة امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  6. برقعی، زهره (1389)، خیال از نظر ابن سینا و صدرالمتألهین، قم: بوستان کتاب.
  7. جوادی آملی، عبدالله (1387)، فلسفه صدرا (تلخیص رحیق مختوم)، ج1، قم، انتشارات اسراء.
  8. ــــــــــــــــــ (1387)، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، دفتر اول: نشست‌ها و گفت­وگوها، به اهتمام : شریف لک زایی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
  9. صدرالمتألهین، محمدبن ابراهیم (1362)، مبدأ و معاد، ترجمه احمد حسینی اردکانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

10. ــــــــــــــــــــــــــ (1385)، الشواهدالربوبیه فی المناهج السلوکیه، ترجمه جواد مصلح، تهران، سروش.

11. افروغ، عماد (1387)، «تبیین فلسفی انقلاب اسلامی بر اساس حکمت متعالیه»، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، دفتر اول: نشست­ها و گفت‌وگوها، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

12. امه­طلب، مصطفی و دیگران (1386)، «حکمت صدرایی و انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه 15 خرداد، ش 13، پاییز.

13. داوری اردکانی، رضا (1381)، «نظری بر عالم خیال»، خردنامه صدرا، ش28، تابستان 1381.

14. صانع­پور، مریم (1389)، «رویکردی تطبیقی به نظریه خیال در آرای ابن عربی و ملاصدرا»، دوفصلنامه حکمت معاصر، سال اول، ش1، بهار و تابستان.

15. کیخا، نجمه (1392)، «مناسبات اخلاق و سیاست در حکمت متعالیه بر اساس عالم مثال»، فصلنامه سیاست متعالیه، سال اول، ش2، پاییز.

16. لک‌زایی، شریف (1387)، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، دفتر اول: نشست‌ها و گفت‌وگوها، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

17. ـــــــــــــــ (1390)، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (نشست‌ها وگفت‌وگوها)، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

18. ـــــــــــــــ (به اهتمام) (1387)، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، ج4 (ویژه­ اخلاق و سیاست)، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،

19. لک­زایی، نجف و دیگران (1390)، «تحلیل انقلاب اسلامی ایران در چارچوب حکمت متعالیه»، فصلنامه علمی پژوهشی متین، تابستان، ش51:­ 131-156

20. میری، محسن (1389)، «نقش عالم مثال در پاسخگویی به بحران­های انسان معاصر از دیدگاه هانری کربن»، دو فصلنامه حکمت معاصر، سال اول، ش1، بهار و تابستان.

21. نصر، سید حسین ( 1373)، «عالم خیال و مفهوم فضا در مینیاتور ایرانی»، فصلنامه هنر، ش 26.

22. جوادی آملی، عبدالله (1384)، رهنمود به هنرمندان انجمن خوشنویسان شهرضا در تاریخ 1/2/1384. به نقل از سایت اسرا.