جایگاه اعتدال و میانه روی در سبک زندگی از دیدگاه اهل بیت(ع) (با تأکید بر آسیبها و چالشهای اخلاقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر میان هروی در سیره اهل بیت(ع) را برای ارائه معیار و الگوی مناسب در سبک زندگی اسلامی مورد بررسی قرار داده است. ضرورت این تحقیق در ارائه معیار برای نیفتادن در دام افراط و تفریط و آسی بهای اخلاقی در جامعه اسلامی است. سبک زندگی یکی از اصول سبک زندگی اسلامی « میانه روی » دارای مبانی، اصول و نمودهایی است که می باشد. در این راستا، این مقاله با ارائه تحلیلی بر معنای سبک زندگی و تعیین دامنه معنای میانه روی، شاخصه های میانه روی در سخن و سیره معصوم (شامل: حق محوری، به هنگامی و مقتضای حال، شمول و فراگیری، ملائمت با فطرت و نفوس انسانی و عامل اخلاق) را بررسی کرده و سپس تحلیلی بر مصادیق عینی (شامل: میانه روی در نظام باورها، اعتدال در امور فردی، میانه روی در معیشت دین (آخرت) و دنیا و میان هروی اقتصادی)، میانه روی در کسب، میانه روی در خرج، میانه روی در انفاق، میانه روی در ظاهر و نوع پوشش را مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


 1. ابن‌ابی الحدید، عبد الحمید بن هبه الله (1404ق)، شرح نهج­البلاغة، قم، مکتبة آیت‌الله المرعشی النجفی.
 2. احسایی، ابن‌ابی جمهور (1405ق)، عوالی اللئالی العزیزیة، قم، دار سیدالشهداء للنشر.
 3. مقدمی‌پور، مرتضی (1390)، روانشناسی کار، تهران، مؤسسه کتاب مهربان، چاپ نهم.
 4. توسلی، غلامعباس (1387)، جامعه‌شناسی کار و شغل، تهران، انتشارات سمت.
 5. حرانی، حسن بن شعبه (1404ق)، تحف العقول، قم، جامعه مدرسین قم.
 6. حرعاملی، محمد بن حسن (1409ق)، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة
  آل البیت لإحیاء التراث.
 7. حکیمی، محمد رضا (1385)، الحیاة، قم، دلیل ما.
 8. دیلمی، حسن بن محمد (1408 ق)، أعلام الدین فی صفات المؤمنین، قم، مؤسسة آل‌البیت(ع)، چاپ اول.
 9. صدوق، محمد­بن­علی بن بابویه (1362)، الخصال، جامعه مدرسین، قم، چاپ اول.

10. ریمون، آرون (1387)، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمه باقر پرهام، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

11. سعادت‌پرور، علی (1374)، سرالاسراء فی شرح حدیث المعراج، قم، انتشارات تشیع.

12. شریفی، احمد حسین (1392)، سبک زندگی اسلامی ایرانی، تهران، آفتاب توسعه.

13. طبرسی، ابوالفضل علی­بن­حسن (1385 ق)، مشکاة الأنوار، نجف اشرف، کتابخانه حیدریه.

14. قمی، شیخ عباس (1414 ق)، سفینة البحار، قم، اسوه.

15. کاویانی، محمد (1391)، سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

16. کلینی، محمد بن یعقوب (1407 ق)، الکافی، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم.

17. مجلسی، محمد باقر (1410 ق)، بحار الأنوار، بیروت، مؤسسة الطبع و النشر، چاپ اول.

18. مهدوی‌کنی، سعید (1390)، دین وسبک زندگی، تهران، دانشگاه امام صادق(ع).

19. ورام، مسعود بن عیسی (1410 ق)، تنبیه الخواطر و نزهة النواظر المعروف بمجموعة ورام، قم، مکتبه فقیه.

20. همدانی، حسین، «مقاله اقتصاد و میانه‌روی در معیشت»، http://www.pajoohe.com.