روش شناسی استخراج سبک زندگی اسلامی از سیره اهل بیت(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اهل بیت(ع) نور واحد تلقی می شوند که در کنار ثقل اکبر قرار گرفته و تأکید می کنند سبک .« حلال محمد(ص) حلال الی یوم القیامه و حرام محمد(ص) حرام الی یو مالقیامه » که زندگی آنان برای تمام بشر تا قیامت الگوست و این مستلزم توجه به اصول حاکم بر این سیره طیبه م یباشد. سؤال مقاله حاضر این است که آیا در مطالعات سبک زندگی اهل بیت(ع)، مبانی و اصولی که موجب یکپارچگی و انسجام نتایج بشود، رعایت م یشود؟ برای تبیین مسئله به روش تحلیل محتوای نظری آموز ههای اهل بیت و دیدگاه بعضی از صاحب نظران دست یازید هایم. این مقاله تعدادی از اصولِ کلی و بعضی از شاخ صهای مغفول از سبک زندگی اهل بیت(ع) را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که اگر به این اصول، مبانی و پی شفرض ها توجه نشود، نتایج پژوه شهای مربوط به سبک زندگی اهل بیت(ع) ممکن است انسجام و یکپارچگی لازم را نداشته باشند.

کلیدواژه‌ها


  1. احمدی میانجی، علی( 1998م)، مکاتیب الرسول، قم، دارالحدیث.
  2. آقانوری، علی (1388)، امامان شیعه و وحدت اسلامی، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب.
  3. امام خمینی، روح‌الله، (1361)، صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای امام خمینی، مقدمه‌: سید علی خامنه‌ای، تهران، وزارت ارشاد اسلامی.
  4. ترخان، قاسم، (1388)، نگرشی عرفانی، فلسفی و کلامی به شخصیت و قیام امام حسین(ع)، قم، نشر چلچراغ.
  5. تمیمی آمدی، عبد الواحد، (1381)، قرر الحکم و درر الکلم، قم، داراکتب الاسلامیة.
  6. حرانی، ابن‌شعبه، (1369)، تحف‌العقول عن آل‌الرسول، ترجمه فارسی کمره‌ای، تصحیح: علی‌اکبر غفاری، تهران، کتابفروشی اسلامیه.
  7. حویزی، عبدعلی بن جمعه (بی‌تا)، نورالثقلین، قم، اسماعیلیان.
  8. خامنه‌ای، سید علی (1391)، انسان 250 ساله، تهران، مؤسسه فرهنگی ایمان جهادی.
  9. سبحانی تبریزی، جعفر (1358)، هستی­شناسی در مکتب صدر المتألهین، قم، نشر توحید.

10. طباطبایی، سیدمحمد حسین (بی‌تا)، فرازهایی از اسلام، گردآورنده: مهدی ابراهیمی، قم، جهان آرا.

11. فاضلی، قادر (1384)، سیری در قواعد ثابت و متغیر در فقه اسلامی، تهران، فضیلت علم.

12. قرآن کریم.

13. کاویانی، محمد (1391)، سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

14. کلینی، محمدبن یعقوب‌بن اسحاق (بی‌تا)، اصول الکافی، ترجمه و شرح: جواد مصطفوی، تهران، اهل‌البیت(ع).

15. مجلسی، محمدباقر (1413ق)، بحارالانوار: الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، بیروت، دار الاضواء.

16. محمدی‌ری‌شهری، محمد (1377)، میزان الحکمه (همراه با ترجمه فارسی)، قم، دارالحدیث.

17. مصباح یزدی، محمد تقی (1365)، آموزش عقائد، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.

18. مصطفوی، حسن (1363)، مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه: در تزکیه نفس و حقایق و معارف الهی، تهران، نشر قلم.

19. نوری طبرسی، میرزا حسین (1408ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت، تحقیق مؤسسه آل‌البیت(ع) لاحیاء التراث.

20. یعقوبی اردنی، احمدحسین (1384)، اهل‌بیت(ع)؛ محور وحدت، ترجمه عباس جلالی، قم، بوستان کتاب.

21. اختری، محمد حسن (1392)، «ترویج سبک زندگی اهل‌بیت با توجه به شرایط اجتماعی امروز»، ویژه‌نامه سبک زندگی اهل‌بیت(ع)، ش1، قم، مجمع جهانی اهل‌بیت.

22. پیشوائی، مهدی، (1393)، «الزامات استفاده از سبک زندگی اهل‌بیت(ع) در زندگی»، ویژه­نامه سبک زندگی اهل‌بیت(ع)، ش2، قم، مجمع جهانی اهل‌بیت.

23. جباری، محمد رضا، (1392)، «مبانی و روش‌های استنباط سیره معصومین(ع)»، ویژه­نامه سبک زندگی اهل‌بیت(ع)، ش3، قم، مجمع جهانی اهل‌بیت.

24. حکیم، سید منذر، (1392)، «آفت ظاهرگرایی و سطحی­نگری در برداشت از مکاتب اهل‌بیت(ع)»، ویژه­نامه سبک زندگی اهل‌بیت(ع)، ش1، قم، مجمع جهانی اهل‌بیت.

25. شریفی، احمدحسین، (1392)، «اهمیت سبک زندگی در سیره و سخن اهل‌بیت(ع)»، ویژه­نامه سبک زندگی اهل‌بیت(ع)، ش1، قم، مجمع جهانی اهل‌بیت.

26. صفری فروشانی، نعمت الله، (1392)، «چرا اهل‌بیت(ع) را دست نیافتنی جلوه می‌دهیم؟»،
ویژه­نامه سبک زندگی اهل‌بیت(ع)، ش1، قم، مجمع جهانی اهل‌بیت.

27. کاویانی، محمد ( 1392)، «دورنمایی از نظریه سبک زندگی تجویزی اسلام»، نشریه مبلغان، قم، جامعه مدرسین.

28. لک‌زایی، نجف (1392)، «راه گذر و عبور از غرب، بازگشت به مکتب اهل‌بیت(ع)است»،
ویژه نامه سبک زندگی اهل‌بیت(ع)، ش1، قم، مجمع جهانی اهل‌بیت.