مناسبات اخلاق و سیاست در حکمت متعالیه بر اساس عالم مثال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسی چگونگی ارتباط میان و اخلاق و سیاست وظیفه اصلی مقاله حاضر است. این امر بر اساسی یکی از ظرفیت‌های موجود در حکمت متعالیه یعنی عالم مثال صورت می‌گیرد. عالم مثال در حد واسط عالم محسوس و معقول قرار دارد و خاص موجوداتی است که ابعاد مادی و روحانی دارند. تبیین تئوریک عالم مثال که در حکمت متعالیه تحقق یافته توانسته است نفی دوگانگی اخلاق و سیاست، چگونگی فروکاهش اخلاق در جوامع سکولار، ارتقای سیاست در اسلام، قدرت‌گیری شریعت و پیوند اخلاق و سیاست را تبیین نماید. 

کلیدواژه‌ها


 1. اردبیلی، عبدالغنی (1381)، تقریرات فلسفه امام خمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 2. امام خمینی، روح‌الله (1383)، تفسیر سوره حمد، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 3. ــــــــــ (1379)، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 4. ــــــــــ (1361)، صحیفه نور، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
 5. جوادی آملی، عبدالله (1387)، سرچشمه اندیشه، قم: اسراء.
 6. ــــــــــ (1381)، نسبت دین و دنیا، قم: اسراء.
 7. ــــــــــ (1388)، بنیان مرصوص، قم: اسراء.
 8. شهریاری، حمید (1385)، فلسفه اخلاق در تفکر غرب، تهران: سمت.
 9. صدرالدین شیرازی، محمد (1385)، ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه، ترجمه جواد مصلح، چاپ چهارم، تهران: سروش.
 10. طباطبایی، محمد حسین (1378)، ترجمه تفسیر المیزان، ترجمه موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
 11. قرآن مجید.
 12. ملکیان، مصطفی (1382)، نقد آرای اخلاقی و سیاسی مکینتایر، تهران: نگاه معاصر (جنگ اندیشه).
 13. ابراهیمی دینانی، غلامحسین (1381)، «عالم خیال»، خردنامه صدرا، ش 28.
 14. عباسی، بابک، «حکمت»، دانشنامه جهان اسلام، ج 13.
 15. مک اینتایر، السدیر (1376)، «عدالت و فضیلت»، ترجمه مصطفی ملکیان، فصلنامه نقد و نظر، سال سوم، ش 10 و 11.
 16. میری، محسن (1389)، «نقش عالم مثال در پاسخگویی به بحران­های انسان معاصر از دیدگاه هانری کربن»، دو فصلنامه حکمت معاصر، سال اول، شماره اول.

17. www.encyclopaediaislamica.com