دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، آذر 1396، صفحه 1-176 
بررسی جواز یا عدم جواز اعتصاب در حکومت اسلامی

صفحه 125-144

محسن ملک افضلی اردکانی؛ مرتضی مطهری فرد


قلمرو عدم مسئولیت نمایندگی مجلس

صفحه 145-160

زهرا سادات رائی ورعی؛ محمد جواد ارسطا