بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر نهادینه شدن احزاب سیاسی در ایران و مالزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.22034/sm.2023.533990.1728

چکیده

با وجود سابقه طولانی مساعی ایرانیان برای ایجاد نظام سیاسی متکی بر احزاب، کندی فرآیند نهادینه شدن احزاب سیاسی هنوز هم اصلی ترین مسئله در امر توسعه سیاسی ایران به شمار می رود. از سوی دیگر مالزی با گذشت نزدیک به 70 سال از تشکیل موفق شده به سطحی از توسعه سیاسی و نهادمندی دست یابد. با اتکا به نظریه های نهادگرایان که بر اهمیت ساخت نهادها در راستای تحقق توسعه سیاسی و ایجاد پایداری و ثبات در جامعه تاکید دارند تلاش شده ضمن بهره گیری از روش تطبیقی – تاریخی روند تحزب در ایران و مالزی بر پایه عوامل: سیاست و حکومت، دین و فرهنگ سیاسی، قدرت های خارجی و نوسازی اقتصادی، به پرسش اساسی یعنی چرایی کندی نهادینه شدن احزاب در ایران و پیشرفت این روند در مالزی پاسخ داده شود.

در ایران به علت ساختار پاتریمونیالیستی، قدرتمند بودن روحانیت و فرهنگ عشایری و خودکامگی حاکمان حضور قدرتهای خارجی نوسازی و نهادینه شدن ناکام ماند. اما در مالزی قدرت پادشاهان بواسطه سر رؤسای جوامع محلی، ساختار فئودالی و تسامح بیشتر نهادهای مذهبی و عمودی نبودن رابطه حکام و رعایا، تاثیر گذاری استعمار بریتانیا و ژاپن بر ساخت سیاسی شبه جزیره در تحزب گرایی توفیقات بیشتری به دست آوردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Factors Affecting the Institutionalization of Political Parties in Iran and Malaysia

نویسنده [English]

  • Ali Salemi
Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

Despite Iranians' long history of striving for political development the slowness of the process of institutionalizing political parties is still a major problem in Iran's political development. On the other hand, nearly 70 years have passed since the formation, Malaysia, has succeeded in achieving a level of political and institutional development.

Relying on the theories of institutionalists who emphasize the importance of building institutions, including political parties, in order to achieve political development and create stability in society, an attempt is made to use the method of comparative-historical method. Thus the process of partisanship in Iran and Malaysia based on the factors: politics and government, religion and political culture, foreign powers and economic modernization, would be examined.

In Iran, due to the patrimonial structure, the strength of the clergy and nomadic culture, and the authoritarianism of the rulers, the presence of foreign powers failed to institutionalize political parties. But in Malaysia the moderation of the power of kings , the feudal structure and the greater tolerance of religious institutions and the lack of vertical relations between rulers and subjects, the influence of British colonialism on the political structure of the peninsula led to more institutionalized political parties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Institutionalization
  • Political Development
  • Political Parties
  • Political Participation
  • Consociational Democracy
  • Ethnic Democracy
  • Dominant Party