مواجهه‌ امر سیاسی با انسان و قدرت در غرب معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، قم،ایران.

چکیده

"امر سیاسی"، مفهوم متعارضی است؛ چالش‌های پدیدارشده در بررسی رابطه‌ی متقابل "انسان" و "سیاست" - در غرب معاصر - این مسأله را متعارض‌تر کرده است. نوشتار حاضر با این سوال مواجه است که: "انسان و قدرت (به‌مثابه یک امر سیاسی دو سویه) در وضعیت‌های مختلف ایدئولوژی‌های سیاسی-اجتماعی مغرب‌زمین چه بازخوردهایی تولید می‌کنند؟" ما در این نوشتار به نقد روابط متضاد امر سیاسی و انسان سیاسی خواهیم پرداخت و نگاه جدیدی حول این مسأله ارائه خواهیم نمود. در این راستا با سه انسان: خطرناک، خنثی و فعال مواجه می‌شویم که از "وضع طبیعی" هابزی، "وضع مدنی" روسویی عبور کرده و به "وضع اخلاقی" اشمیتی روی نهاده است. آینده‌ی مبهمی که در رابطه با وضع اخلاقی پیش روی ماست، حاکی از آن است که انسان سرگشته، صرفاً تعریف مبهمی از انسان اخلاقی فعال در اختیار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Confrontation of Political Affair with Human and Power in the Contemporary West

نویسنده [English]

 • morteza shirody
Associate Professor of Imam Sadeq Institute of Islamic Sciences, Qom, Iran.
چکیده [English]

“Political Affair” is a contradictory concept; the emerged challenges in examining the interrelationship of “human” and “politics” - in the contemporary West - have made this contradictory more and more. The current paper addresses the question what feedback do human and power (as a double-sided political affair) produce in different positions of the West’s sociopolitical ideologies. In this paper we will critique the contrasting relationships between the political affair and the political human and offer a new look at the issue. In this regard, we find three human: dangerous, neutral and active that have passed Hobbes’ “natural state”, Rousseau’s “civil state”, and tended to Schmidt’s “moral state”. The ambiguous future of our moral state implies that the returned human has only an ambiguous definition of an active moral man.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Political Affair
 • Political Anthropology
 • Natural State
 • Civil State
 • Moral State
 1. اشمیت، کارل (1395). مفهوم امر سیاسی. ترجمه یاشار جیرانی و رسول نمازی. تهران، ققنوس.
 2. ــــــــــــ (1390). الهیات سیاسی. ترجمه لیلا چمن‌‌خواه. تهران: نشر معاصر.
 3. امامی، سیدحسین (1385). انسان در وضع طبیعی. در همشهری آنلاین. بازیابی‌‌شده از:

 http://hamshahrionline.ir/details/764.

 1. اوژه، مارک و کولن، پل (1388). انسان‌‌شناسی. ترجمه ناصر فکوهی. تهران: نشر نی.
 2. بالاندیه، ژرژ (1374). انسان‌‌شناسی سیاسی. ترجمه فاطمه گیوه‌‌چیان. تهران: آران.
 3. بحرانی، مرتضی (1392). امر سیاسی. در پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره 8، شماره 4، 79-96.
 4. بیات کمیتکی، مهناز؛ بالوی، مهدی و عسگرزاده مزرعه، رقیه (1395). حق بر شهروندی؛ گذار از وضع طبیعی به‌‌سوی جامعه‌‌ی مدنی، در فصلنامه پژوهش‌‌های تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دوره 2، شماره 2، 21-44.
 5. توانا، محمدعلی و اله‌‌دادی، نفیسه (1395). خشونت در وضع مدنی هابز؛ بازخوانی لویاتان. در دو فصلنامه سیاست نظری، شماره 22، 1-27.
 6. حسنی‌‌فر، عبدالرحمن (1396). کالبد شکافی قدرت سیاسی در پرتو بررسی معنای امر سیاسی. در فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، سال 8، شماره 3، 29-52.

10. خالدی، سمانه (بی‌‌تا). انسان‌‌شناسی سیاسی. در سایت پژوهشکده باقرالعلوم. بازیابی‌‌شده از: http://pajoohe.ir .

11. ریویر، کلود (1382). درآمدی بر انسان‌‌شناسی سیاسی، ترجمه ناصر فکوهی، تهران، نشر نی.

12. سلاح ورزی،آرمان (بی‌تا)، چرا نظریه‌‌های وضع طبیعی، مجله آنلاین حوزه اندیشه، سال پنجم، https://bourgeois.ir .

13. فکوهی، ناصر(1385). پاره‌‌های انسان‌‌شناسی، تهران، نشر نی.

14. کروکت، کلایتون (1392). الهیات سیاسی رادیکال؛ دین و سیاست پس از لیبرالیسم. در تارنمای ترجمان. بازیابی‌‌شده از: http://tarjomaan.com/barresi_ketab/5012/.

15. کلاوزویتس، کارل فون (1385). در باب جنگ؛ کتاب اول: ماهیت جنگ. ترجمه حسن پروان. (ج2). تهران: مرکز مطالعات دفاعی و امنیت ملی.

16. لاورنس، فردریک.ج (1373). الهیات سیاسی. ترجمه همایون همتی. در مجله کلمه، شماره 11.

17. معراجی، مرتضی (1396). الهیات سیاسی پراگماتیستی! تأملی در امکان یا امتناع. در تارنمای دین آنلاین. بازیابی‌‌شده از: http://dinonline.com/doc/article/fa/7474/.

18. موفه، شانتال (1391). درباره‌‌ی امر سیاسی. ترجمه منصور انصاری. تهران: رخداد نو.

19. هابز، توماس (1380). لویاتان. ترجمه حسین بشیریه. تهران: نشر نی.

20.هانری فاورو، شارل (1386). انسان‌‌شناسی سیاسی: خاستگاه‌‌ها، مفاهیم، آثار و اندیشمندان. ترجمه علی‌‌رضا خدامی. تهران: فصل نو.