دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

توسعه در مناظره علمی نظریه نئولیبرالیسم و امپریالیسم کلاسیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

10.22034/sm.2021.541074.1764

مسعود شجاع شفیعی؛ فاطمه سلیمانی پورلک؛ کمال پولادی


بازخوانی مفهوم عدالت اجتماعی از منظر جان رالز و آیت الله جوادی آملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

10.22034/sm.2022.552291.1866

علی قمی اویلی؛ کمال پولادی؛ سعید اسلامی


امکان‌سنجی تشکیل دولت اسلامی بر اساس نظریه ولایت مقیده فقیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

10.22034/sm.2022.544915.1805

عبدالواحد کرمی نژاد؛ محمد جواد ارسطا


بازخوانی فرایند مشارکت عمومی در حکمرانی و نقش آن در جلوگیری از انحراف های دینی، از منظر امام علی ع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1401

10.22034/sm.2022.551789.1859

فاطمه رضائی؛ غلامرضا خوش نیت


حکمرانی نهادی و مقوله رفاه و خدمات اجتماعی؛

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1401

10.22034/sm.2022.557283.1914

حسین شاهوردی؛ سروش فتحی؛ طهمورث شیری


رویکردهای معناگرایانه و نقد مدرنیته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

10.22034/sm.2022.1971801.1959

پوریا غرایاق زندی؛ حسین احمدی سفیدان؛ احسان شاکری


آینده جایگاه محور مقاومت در پرتو هندسه قدرت جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22034/sm.2023.562705.1940

محسن نصر اصفهانی؛ فریبا ترجمان؛ احمد کاظمی


خوانشی بر کارکرد دولت اسلامی در تفکر شیعی با تکیه بر فقهای معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

10.22034/sm.2023.1990614.2041

حبیب حاتمی کنکبود


تبیین مولفه های سیاست اخلاقی در اندیشه امام خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

10.22034/sm.2023.123140.1524

رشید رکابیان؛ صادق شفیعی؛ حسن نقدیان


حکمرانی خوب براساس رهیافت سیاستگزاری تعاملی و همگرا با تاکید بر مسئله ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22034/sm.2023.1999027.2053

مرتضی علویان؛ مهدی رضایی قادی


جایگاه نئوسلفی در گسترش اسلام‌هراسی در اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

10.22034/sm.2023.555777.1894

محمود علیپور گرجی؛ عبدالمجید سیفی


بررسی رابطه میان توصیف قضایی پدیدة مجرمانه و تاثیر آن بر ایجاد عدالت در حرکت به سمت حکمرانی خوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

10.22034/sm.2022.1986133.1995

نادر علیزاده سرشت؛ رضا نیکخواه سرنقی؛ سیامک جعفرزاده


واکاوی رابطه فرقه‌ی دیوبندی با مذاهب اسلامی در شبه قاره هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.22034/sm.2023.547892.1841

محمد ناروئی؛ محبوبه شرفی


کارآمدی دولت در فلسفه سیاسی اسلامی(با تاکید بر آرای فارابی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22034/sm.2023.1983078.1988

محسن جبارنژاد؛ حمداله اکوانی؛ علی مختاری


نقش گروه‌های سیاسی _ اجتماعی در تحقق تدابیر عدالت سیاسی سند الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

10.22034/sm.2022.541901.1771

سید کاظم سیدباقری؛ سید مصطفی مرعشی


متدلوژی آیت‌الله نائینی در بومی‌سازی مفاهیم مدرن سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1402

10.22034/sm.2023.103697.1336

محمد سجاد شیرودی؛ مرتضی شیرودی


نقش راهپیمایی اربعین در دیپلماسی عمومی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22034/sm.2021.543986.1784

حبیب الله گل محمدی؛ ابراهیم متقی؛ کیهان برزگر


بررسی تقریب مذاهب در اندیشه سیاسی اسلام (مطالعه موردی ابوحنیفه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

10.22034/sm.2023.550666.1857

محمد Mohammad؛ قربانعلی گنجی؛ ایرج میر


ظرفیت‌های مکتبی جمهوری اسلامی در جهت حکمرانی مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1402

10.22034/sm.2023.563418.1946

هانه فرکیش؛ بهروز خاکساری؛ ارکان شریفی


راهبردنگاری در پرتو چرخه عدالت (سیاسی-اجتماعی) و فساد براساس تجربه دولت دهم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402

10.22034/sm.2023.1987041.2005

محمدحسن بصیری پور؛ سیدمصطفی ابطحی؛ احمد بخشایش اردستانی؛ محمد توحید فام


ظرفیت های نهاد ولایت فقیه در مواجهه تقابلی با چالش بازگشت پذیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1402

10.22034/sm.2023.2005064.2086

محسن زواری؛ غلامرضا بهروزی لک


قوانین داخلی و ارتباطات بین المللی؛ مورد مطالعه ماهیت حق خریدار در مالکیت موقت و تاثیر آن بر گسترش توریسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1402

10.22034/sm.2022.1974084.1970

مهرداد شریفی؛ سید محسن جلالی شهری؛ غلامرضا یزدانی


موج پنجم تروریسم و مجموعه امنیت منطقه ای در خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.22034/sm.2022.547528.1818

حسین افشین؛ سیامک بهرامی؛ حمید رضا سعیدی نژاد


تاثیر شرط داوری در ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22034/sm.2023.1987245.2007

درنا حکیم الهی؛ حسین مهرپرور؛ حسن مرادی


غایت گرایی در اندیشه گروه های نئوسلفی ( داعش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22034/sm.2023.2002210.2069

بهمن اطمینان؛ علیرضا امینی؛ علی شیرخانی


مولفه‌های تربیتی نسل جدید در سند 2030 یونسکو و تضادهای آن با مبانی نظام سیاسی جمهوری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22034/sm.2023.1988497.2021

ناصر روزبهانی؛ احمد مرادخانی؛ عبدالله متقی زاده


ظرفیت سنجی شاهنامه فردوسی برای یک نظریه امنیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22034/sm.2023.135309.1583

سید سجاد آل سیدغفور؛ همت بدرآبادی


کاربست روش تحلیل لایه علت ها (CLA) در تحلیل کژکارکردی احزاب سیاسی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22034/sm.2023.528931.1693

زهره همتی؛ فرهاد درویشی سه تلانی؛ حسین مسعودنیا


تعارض فرهنگ‌های سیاسی در ایران، چالشها و راه‌حل برون‌رفت از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22034/sm.2023.536994.1741

علی ملکی


ظرفیت فقه حکومتی در کارآمدی دیپلماسی شهروندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22034/sm.2023.540694.1761

معصومه مرادی آریان


نگرشی به عدالت سیاسی مبتنی بر فهم عدالت برپایه سه مؤلفه برابری، شایستگی و بیشینه کردن آن دو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22034/sm.2023.544887.1798

علی محمدی ضیاء


«نظام اعتمادات اجتماعی»: رهیافتی در مدرنیزاسیون مدینه فاضله فارابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22034/sm.2023.547650.1847

حسین پرکان؛ نجف لک زایی؛ کریم ابراهیمی


بررسی میزان آشنایی طلّاب حوزه‌های علمیه با موضوع ولایت فقیه با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22034/sm.2023.549892.1848

علی اکبری معلم


بررسی دلایل ظهور ماهیت دینی حکومت در انقلاب اسلامی از دیدگاه شهید مطهری با روش هرمنوتیک قصدگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22034/sm.2023.1987354.2039

سید محمدرضا محمودپناهی