دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

توسعه در مناظره علمی نظریه نئولیبرالیسم و امپریالیسم کلاسیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

10.22034/sm.2021.541074.1764

مسعود شجاع شفیعی؛ فاطمه سلیمانی پورلک؛ کمال پولادی


بازخوانی مفهوم عدالت اجتماعی از منظر جان رالز و آیت الله جوادی آملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

10.22034/sm.2022.552291.1866

علی قمی اویلی؛ کمال پولادی؛ سعید اسلامی


امکان‌سنجی تشکیل دولت اسلامی بر اساس نظریه ولایت مقیده فقیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

10.22034/sm.2022.544915.1805

عبدالواحد کرمی نژاد؛ محمد جواد ارسطا


بازخوانی فرایند مشارکت عمومی در حکمرانی و نقش آن در جلوگیری از انحراف های دینی، از منظر امام علی ع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1401

10.22034/sm.2022.551789.1859

فاطمه رضائی؛ غلامرضا خوش نیت


حکمرانی نهادی و مقوله رفاه و خدمات اجتماعی؛

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1401

10.22034/sm.2022.557283.1914

حسین شاهوردی؛ سروش فتحی؛ طهمورث شیری


رویکردهای معناگرایانه و نقد مدرنیته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

10.22034/sm.2022.1971801.1959

پوریا غرایاق زندی؛ حسین احمدی سفیدان؛ احسان شاکری


آینده جایگاه محور مقاومت در پرتو هندسه قدرت جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22034/sm.2023.562705.1940

محسن نصر اصفهانی؛ فریبا ترجمان؛ احمد کاظمی


خوانشی بر کارکرد دولت اسلامی در تفکر شیعی با تکیه بر فقهای معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

10.22034/sm.2023.1990614.2041

حبیب حاتمی کنکبود


تفسیر اندیشه شناختی سیاسی منازعه ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

10.22034/sm.2023.537947.1744

اکبر خواجه؛ ابراهیم برزگر


بررسی تطبیقی حکم حکومتی ولی فقیه با اختیارات ویژه رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه در شرایط نامتعارف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22034/sm.2023.535799.1737

عبدالرضا لطفی؛ رضا دهقانیان؛ جواد هرمزی


تأملی پیرامون مفهوم سیاسی خلافت در قرآن (با تأکید بر تفاسیر معاصر شیعه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22034/sm.2022.79848.1182

علی آقاجانی


مطالعه تطبیقی مبانی مشروعیت سیاسی و ویژگی های حاکم از منظر امامیه، اشاعره و معتزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1402

10.22034/sm.2023.111703.1420

مهدی قانعی اردکان؛ علی کربلائی پازوکی؛ عبد المطلب عبدالله؛ صالح حسن زاده


مبانی انسان شناختی حق آزادی اظهار عقیده ازدیدگاه اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1402

10.22034/sm.2023.550878.1860

سید روح الله حسینی کاشانی؛ سید محمد مصطفی حسینی کاشانی


واکاوی خلط مشروعیت و ارزشمندی در مردم سالاری دینی و پیامدهای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1402

10.22034/sm.2023.554710.1893

علی احمدی امین


بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر نهادینه شدن احزاب سیاسی در ایران و مالزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1402

10.22034/sm.2023.533990.1728

علی سالمی


ظرفیت قاعده لاضرر و حوزه سیاست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1402

10.22034/sm.2023.1987892.2012

علی شیرخانی؛ بهرام دلیر


تبیین مولفه های سیاست اخلاقی در اندیشه امام خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

10.22034/sm.2023.123140.1524

رشید رکابیان؛ صادق شفیعی؛ حسن نقدیان


حکمرانی خوب براساس رهیافت سیاستگزاری تعاملی و همگرا با تاکید بر مسئله ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22034/sm.2023.1999027.2053

مرتضی علویان؛ مهدی رضایی قادی


جایگاه نئوسلفی در گسترش اسلام‌هراسی در اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

10.22034/sm.2023.555777.1894

محمود علیپور گرجی؛ عبدالمجید سیفی


بررسی رابطه میان توصیف قضایی پدیدة مجرمانه و تاثیر آن بر ایجاد عدالت در حرکت به سمت حکمرانی خوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

10.22034/sm.2022.1986133.1995

نادر علیزاده سرشت؛ رضا نیکخواه سرنقی؛ سیامک جعفرزاده


واکاوی رابطه فرقه‌ی دیوبندی با مذاهب اسلامی در شبه قاره هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.22034/sm.2023.547892.1841

محمد ناروئی؛ محبوبه شرفی


کارآمدی دولت در فلسفه سیاسی اسلامی(با تاکید بر آرای فارابی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22034/sm.2023.1983078.1988

محسن جبارنژاد؛ حمداله اکوانی؛ علی مختاری


نقش گروه‌های سیاسی _ اجتماعی در تحقق تدابیر عدالت سیاسی سند الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

10.22034/sm.2022.541901.1771

سید کاظم سیدباقری؛ سید مصطفی مرعشی