دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

کارکرد های اصالی عرف و فهم عرفی در سیاست با نگاهی به فقه شعیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1402

10.22034/sm.2023.1996145.2049

امید خلیلی مهر؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ علی شیرخانی


امکان‌سنجی تشکیل دولت اسلامی بر اساس نظریه ولایت مقیده فقیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

10.22034/sm.2022.544915.1805

عبدالواحد کرمی نژاد؛ محمد جواد ارسطا


بازخوانی فرایند مشارکت عمومی در حکمرانی و نقش آن در جلوگیری از انحراف های دینی، از منظر امام علی ع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1401

10.22034/sm.2022.551789.1859

فاطمه رضائی؛ غلامرضا خوش نیت


کارآمدی دولت در فلسفه سیاسی اسلامی(با تاکید بر آرای فارابی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22034/sm.2023.1983078.1988

محسن جبارنژاد؛ حمداله اکوانی؛ علی مختاری


نقش گروه‌های سیاسی _ اجتماعی در تحقق تدابیر عدالت سیاسی سند الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

10.22034/sm.2022.541901.1771

سید کاظم سیدباقری؛ سید مصطفی مرعشی


بررسی تقریب مذاهب در اندیشه سیاسی اسلام (مطالعه موردی ابوحنیفه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

10.22034/sm.2023.550666.1857

محمد Mohammad؛ قربانعلی گنجی؛ ایرج میر


ظرفیت های نهاد ولایت فقیه در مواجهه تقابلی با چالش بازگشت پذیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1402

10.22034/sm.2023.2005064.2086

محسن زواری؛ غلامرضا بهروزی لک


تاثیر شرط داوری در ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22034/sm.2023.1987245.2007

درنا حکیم الهی؛ حسین مهرپرور؛ حسن مرادی


غایت گرایی در اندیشه گروه های نئوسلفی ( داعش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22034/sm.2023.2002210.2069

بهمن اطمینان؛ علیرضا امینی؛ علی شیرخانی


مولفه‌های تربیتی نسل جدید در سند 2030 یونسکو و تضادهای آن با مبانی نظام سیاسی جمهوری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22034/sm.2023.1988497.2021

ناصر روزبهانی؛ احمد مرادخانی؛ عبدالله متقی زاده


بررسی رابطه میان توصیف قضایی پدیدة مجرمانه و تاثیر آن بر ایجاد عدالت در حرکت به سمت حکمرانی خوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.22034/sm.2022.1986133.1995

نادر علیزاده سرشت؛ رضا نیکخواه سرنقی؛ سیامک جعفرزاده


بررسی قوانین زیست محیطی ایران از منظر مولفه های حکمرانی مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22034/sm.2023.2008056.2108

علی فقیه حبیبی


مبانی مدیریت سیاسی در سایه ولایت عدل از منظر آیت‌الله جوادی آملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22034/sm.2022.561635.1932

علی قمی اویلی؛ کمال پولادی؛ سعید اسلامی


بازخوانی مفهوم عدالت اجتماعی از منظر جان رالز و آیت الله جوادی آملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22034/sm.2022.552291.1866

علی قمی اویلی؛ کمال پولادی؛ سعید اسلامی


توسعه در مناظره علمی نظریه نئولیبرالیسم و امپریالیسم کلاسیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1402

10.22034/sm.2021.541074.1764

مسعود شجاع شفیعی؛ فاطمه سلیمانی پورلک؛ کمال پولادی


نوعثمانی‌گری ترکیه و قدرت هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1402

10.22034/sm.2023.550841.1856

مهرشاد غفاری زاده؛ محمد علی حسینی زاده


تحریم اقتصادی ایران، ناقض روح صلح و همگرایی بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.22034/sm.2023.2013791.2149

محمد عالی دوست؛ مسعود راعی؛ علیرضا آرش پور


قوانین داخلی و ارتباطات بین المللی؛ مورد مطالعه ماهیت حق خریدار در مالکیت موقت و تاثیر آن بر گسترش توریسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.22034/sm.2022.1974084.1970

مهرداد شریفی؛ سید محسن جلالی شهری؛ غلامرضا یزدانی


بررسی کنش‌های گفتار درگفتمان سیاسی امام علی (ع) در نامه‌های نهج‌البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.22034/sm.2023.559350.1931

علی اکبر نورسیده؛ علی باقری؛ علی ضیغمی


حکمرانی خوب براساس رهیافت سیاستگزاری تعاملی و همگرا با تاکید بر مسئله ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1402

10.22034/sm.2023.1999027.2053

مرتضی علویان؛ مهدی رضایی قادی


"نقش شبکه های متکثر فضای مجازی در فرآیند دموکراتیزاسیون در ایران "

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1402

10.22034/sm.2021.526067.1676

مسعود جهانگیری؛ علیرضا اسمعیل زاد؛ احسان شاکری خویی


بررسی تطبیقی اصل شفافیت در چرخه معاملات دولتی در نظام حقوقی ایران و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

10.22034/sm.2023.2005604.2090

فاطمه عبداللهیان؛ رضا تجرلو؛ محمدرضا حکاک‌زاده


تحلیل مقایسه‌ای گفتمان سیاسی سید قطب و علی عبدالرازق؛ مشق‌هایی برای آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.22034/sm.2024.2009130.2115

محمد کمالی گوکی؛ علی دوست حسینی


حق شهروندی مخالفان در نظام سیاسی اسلام و تاثیر آن بر تمدن سازی اسلامی از منظر قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1402

10.22034/sm.2023.2004817.2079

فاطمه انتشاری؛ احمد رضا توکلی؛ احسان علی اکبری