کلیدواژه‌ها = فطرت مخموره و فطرت محجوبه
امنیت متعالیه

دوره 2، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 7-28

نجف لک زایی