کلیدواژه‌ها = امنیت متعالیه
بررسی ابعاد امنیت ملی در الگوی نظری عقلانیت اسلامی

دوره 8، شماره 29، شهریور 1399، صفحه 147-166

10.22034/sm.2020.105582.1352

مرتضی علویان؛ مهدی محمدی راد


امنیت متعالیه

دوره 2، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 7-28

نجف لک زایی