کلیدواژه‌ها = خشونت
مبانی وجودی در حکمت متعالیه، مبنایی برای صلح‌پژوهی

دوره 9، شماره 32، فروردین 1400، صفحه 61-76

10.22034/sm.2021.109501.1397

طیبه میرمحمدحسینی؛ هادی وکیلی؛ اعظم قاسمی


نقد نسبت اقتدارگرایی با مدینه فاضله فارابی

دوره 8، شماره 30، آذر 1399، صفحه 27-46

10.22034/sm.2020.120374.1500

سیدمحمدهادی مقدسی؛ محسن رضوانی


سیر تحول سلفی‌گری از خلوص‌گرایی در فکر تا خشونت‌‌ورزی در عمل

دوره 8، شماره 30، آذر 1399، صفحه 313-336

10.22034/sm.2020.121162.1508

روح اله طالبی آرانی؛ جمال گویلی کیلانه


داعش: خشونت هویتی و کشتار غیرنظامیان در کنش‌گری سلفی

دوره 7، شماره 24، اردیبهشت 1398، صفحه 303-322

10.22034/sm.2019.36335

محمود علیپور گرجی؛ شادی شعبانی کیا