کلیدواژه‌ها = انتخابات
بررسی مفهوم عدالت در انتخابات از منظر فقه‌ سیاسی

دوره 10، شماره 38، مهر 1401، صفحه 171-190

10.22034/sm.2021.534814.1732

مهین محمدی؛ محمدعلی راغبی؛ سیدعلیرضا حسینی


جنسیت، هویت زنانه و مشارکت سیاسی در ایران

دوره 10، شماره 37، تیر 1401، صفحه 203-218

10.22034/sm.2022.552373.1868

اعظم دستوری؛ ابراهیم متقی؛ علیرضا کلدی