کلیدواژه‌ها = مشروعیت
مبانی مشروعیت حکومت صفویان در منابع تاریخ‌نگاری سده پایانی این سلسله

دوره 10، شماره 38، مهر 1401، صفحه 97-114

10.22034/sm.2021.532159.1716

نسترن ریاسوند؛ منیره کاظمی راشد؛ محمدباقر آرام


ساختار قدرت سیاسی در اندیشه‌ سیاسی ائمه‌ی معصومین (ع)

دوره 7، شماره 24، اردیبهشت 1398، صفحه 35-56

10.22034/sm.2019.36322

محمدعلی محمودی قهساره