کلیدواژه‌ها = فقه
کارکرد های اصالی عرف و فهم عرفی در سیاست با نگاهی به فقه شعیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1402

10.22034/sm.2023.1996145.2049

امید خلیلی مهر؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ علی شیرخانی


شوری از منظر فقه القرآن

دوره 10، شماره 36، فروردین 1401، صفحه 43-64

10.22034/sm.2022.556026.1898

علی شیرخانی؛ مهدی شیرخانی


امنیت ملی دولت اسلامی از منظر فقه شیعه

دوره 4، شماره 14، آذر 1395، صفحه 41-60

نجف لکزایی؛ محمد اسماعیل نباتیان؛ نورالله کریمیان


ابن رشد و دانش سیاسی

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 27-46

احمد بیگلری؛ ابراهیم برزگر


متولیِ اجرائیات در نظام سیاسی از منظر فقه سیاسی شیعه

دوره 3، شماره 10، آذر 1394، صفحه 55-74

علی شیرخانی؛ امید خلیلی مهر


بررسی مفهومی «بغی»، «محاربه» و «نافرمانی مدنی»

دوره 3، شماره 9، شهریور 1394، صفحه 131-151

سید جواد ورعی


فقه و حقوق شهروندی

دوره 2، شماره 4، خرداد 1393، صفحه 109-122

رضا عیسی نیا