کلیدواژه‌ها = سبک زندگی
بررسی و طبقه بندی خطبه های نهج البلاغه از دیدگاه نظریه کنش گفتاری

دوره 2، شماره 6، آذر 1393، صفحه 9-30

سید عبدالمجید طباطبایی لطفی؛ طاهره قاسمی