نویسنده = علیرضا ناییج
تألیف قلوب و عزّت در سیاست خارجی دولت اسلامی

دوره 9، شماره 33، تیر 1400، صفحه 281-296

10.22034/sm.2021.529570.1698

علیرضا ناییج؛ محمد نگهداری؛ رسول نوروزی


سنن الهی و مسائل سیاست جهانی

دوره 8، شماره 29، شهریور 1399، صفحه 345-362

10.22034/sm.2020.135791.1588

منصور میراحمدی؛ علیرضا ناییج


مناسبات دین و دولت در دوران پادشاهان شیعی "اوده" هند؛

دوره 6، شماره 22، آذر 1397، صفحه 131-148

10.22034/sm.2018.33556

سید حسن ابوصالح؛ علیرضا ناییج