نویسنده = محسن ملک افضلی اردکانی
مبانی و آثار اصل شفافیت از منظر اندیشه‌ سیاسی اسلام

دوره 7، شماره 24، اردیبهشت 1398، صفحه 81-100

10.22034/sm.2019.36324

محسن طاهری؛ محمدجواد ارسطا؛ محسن ملک افضلی اردکانی


بررسی جواز یا عدم جواز اعتصاب در حکومت اسلامی

دوره 5، شماره 18، آذر 1396، صفحه 125-144

محسن ملک افضلی اردکانی؛ مرتضی مطهری فرد