نویسنده = عبدالوهاب فراتی
تحلیلی مقایسه‌ای از نظریه حکومت در اندیشه ملااحمد نراقی و کشفی

دوره 9، شماره 35، دی 1400، صفحه 97-112

10.22034/sm.2022.119986.1495

صادق کریمی؛ علیرضا ابطحی؛ عبدالوهاب فراتی


اخلاقی بودن کاندیداتوری

دوره 9، شماره 33، تیر 1400، صفحه 167-182

10.22034/sm.2021.525407.1669

عبدالوهاب فراتی


دانش سیاسی حوزوی، سرشت و مختصات آن

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 97-126

عبدالوهاب فراتی