نویسنده = نجمه کیخا
نحوه مواجهه با مخالفان در قرآن

دوره 8، شماره 29، شهریور 1399، صفحه 55-70

10.22034/sm.2020.100723.1317

نجمه کیخا؛ میترا کثیری ماهوری


مبانی فلسفی توسعه از دیدگاه صدرالمتألهین

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 69-88

شریف لکزایی؛ نجمه کیخا؛ صدیقه لکزایی


سیاست و عالم مثال در حکمت متعالیه

دوره 2، شماره 6، آذر 1393، صفحه 123-138

نجمه کیخا