دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، بهار 1398 
4. مبانی و آثار اصل شفافیت از منظر اندیشه‌ سیاسی اسلام

صفحه 81-100

10.22034/sm.2019.36324

محسن طاهری؛ محمدجواد ارسطا؛ محسن ملک افضلی اردکانی