دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، زمستان 1396، صفحه 1-194