دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، پاییز 1395 
3. امنیت ملی دولت اسلامی از منظر فقه شیعه

صفحه 41-60

نجف لکزایی؛ محمد اسماعیل نباتیان؛ نورالله کریمیان