دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، بهار 1395 
7. تروریسم و عملیات استشهادی

صفحه 119-149

منصور میراحمدی؛ علی اکبر ولدبیگی