دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، بهار 1393 
1. اصول راهبردی صلح دراسلام

صفحه 7-26

نفیسه فقیهی مقدس؛ علی خلجی؛ محمد علی مهدوی راد